Seite 95 - buk8

Basic HTML-Version

IZVJEŠĆA -
BUK 93
istraživanim lokacijama, dok je u centralnom dijelu
jezera hipoksija prisutna u svim sezonama osim
zimi, kada dolazi do miješanja cijelog vodenog
stupca.
Eutrofikaciju Visovačkog jezera treba smatrati
vrlo ozbiljnim problemom, koji treba sustavno
pratiti i pravodobno poduzeti mjere zaštite. Analiza
vode i sedimenata na većem broju anorganskih i
organskih zagađivala pokazale su da Visovačko
jezero nije previše opterećeno niti jednim od
specifičnih zagađivala obuhvaćenim ovim istra-
živanjem. Multielementna analiza pokazala je da
rijekom Krkom u različitim razdobljima godine do-
lazi voda različita sastava, što bi moglo biti poslje-
dica sezonski promjenjivog udjela podzemnih voda
uukupnomtoku rijeke Krke.
Ovo istraživanje prvi je pokušaj da se primje-
nom biogeokemijskog pristupa dobije osnova za
procjenu glavnih antropogenih pritisaka na
Visovačko jezero i procjena stanja u tom sustavu i
svakakobi ga trebalonastaviti.
Gordana Goreta