Seite 94 - buk8

Basic HTML-Version

92 BUK
- IZVJEŠĆA
igra važnu ulogu u dinamici fitoplanktona i ciklusu
organske tvari, uključujući i nastanak pridnenih
anoksija, te u različitim biogeokemijskim proce-
sima.
Iako je Visovačko jezero smješteno u rijetko na-
seljenom i netaknutom okolišu bez većih izravnih
antropogenih izvora na svojimobalama, zbog činje-
nice da su u uzvodnom toku rijeke smješteni neki
važni antropogeni izvori, posebno gradovi Knin i
Drniš, ono predstavlja vrlo osjetljiv ekosustav, koji
zahtijeva sustavno planiranje i provođenje mjera
zaštite.
Procjena antropogenog utjecaja na ukupni eu-
trofikacijski pritisak na Visovačko jezero komplek-
san je problem jer se antropogeni utjecaj isprepliće s
uvijek prisutnom prirodnom eutrof ikacijom.
Međutim, ukupni efekti utvrđeni ovom studijom
pokazuju da je jezero izloženo pojačanoj eutro-
fikaciji, koja rezultira nepovoljnim pojavama kao
što su pridnene hipoksije i anoksije. Uočene pojave
posljedica su znatnih riječnih donosa otopljenog i
suspendiranog materijala, uključujući i hranjive
soli. Zbog toga postoje vrlo dobri preduvjeti za
razvoj fitoplanktona i akumulaciju organske tvari u
r azdobl j ima v i soke pr imarne produkc i je.
Eutrofikacijski procesi posebno su intenzivni u
toplijem dijelu godine pa dovode do pojave
hipoksično-anoksičnih uvjeta na gotovo svim