Seite 93 - buk8

Basic HTML-Version

IZVJEŠĆA -
BUK 91
U okviru istraživanja koje je 2012. i 2013.
proveo Institut „Ruđer Bošković“ istraženo je šire
područje Visovačkog jezera, od Roškog slapa do
Skradinskog buka, uključujući ušće rijeke Čikole u
Krku. Uzorkovanje je provedeno u svim karakte-
rističnimsezonama.
Glavni cilj istraživanja bio je utvrđivanje antro-
pogenog utjecaja na taj dio toka, s naglaskom na
eutrofikaciju i njezin mogući utjecaj na ciklus or-
ganske tvari i pojavu anoksije, i na praćenje optere-
ćenja različitim organskim i anorganskim zagađiva-
lima u vodenomstupcu i sedimentima.
Rezultati istraživanja pokazuju da je Visovačko
jezero monomiktički sustav koji karakterizira rela-
tivno visok unos slatkih voda, prvenstveno rijeke
Krke i u manjoj mjeri rijeke Čikole i bujičnih voda.
Slatkovodni donosi osnovni su činilac eutrofika-
cijskih procesa u jezeru, a istovremeno predstav-
ljaju i glavni put unošenja različitih antropogenih
sastojaka. Eutrofikacijski procesi i posljedice koje
oni imaju za ekološke prilike u Visovačkom jezeru
ovise, prije svega, o hidrološkim i klimatološkim
prilikama. Od hidroloških činilaca najvažniji je
protok rijeke Krke, koji određuje vrijeme izmjene
vode u bazenu Visovačkog jezera, ali i količinu
hranjivih soli i drugih tvari koje utječu na kvalitetu
okoliša. S druge strane, klimatološki ciklus utječe
na sezonsku stratifikaciju bazena te na taj način