Seite 92 - buk8

Basic HTML-Version

IZVJEŠĆA
Procjena antropogenog utjecaja na
kvalitetu rijeke Krke na području
Visovačkog jezera
Nasuprot relativno brojnim sustavnim istraži-
vanjima biogeokemijskih procesa i antropogenog
utjecaja u estuariju rijeke Krke, vrlo je malo takvih
istraživanja učinjeno u slatkovodnom dijelu toka.
Većina istraživanja u slatkovodnom dijelu usmje-
rena je na biološke aspekte, dok je, nasuprot tome,
tek u malom broju studija u tumačenju glavnih
značajki tog osjetljivog vodenog ekosustava i pro-
cesa koji određuju ekološke prilike u njemu, uključ-
ujući eutrof ikaciju, primijenjen biogeokemijski
pristup.
Ponovno oživljavanje gospodarskih aktivnosti
posljednjih godina, uključujući poljoprivredu, turi-
zam i, umanjoj mjeri, industriju, nužno rezultira po-
većanim antropogenim opterećenjem uz povećano
unošenje različitih tipova zagađivala, što ugrožava
održivi razvoj tog zaštićenog područja. Pri tome su
naročito ugroženi stagnantni (jezerski) dijelovi
rijeke, u kojima, zbog sporije izmjene i duljeg vre-
menskog zadržavanja vode, može doći do nakup-
ljanja antropogenih sastojaka.
90 BUK
- IZVJEŠĆA