Seite 37 - buk8

Basic HTML-Version

stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o
mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“, br. 7/06. i 119/09.),
Pravilnik o prijelazima za divlje životinje („Narodne novine“, br. 5/07.),
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog
nadzornika i nadzornika („Narodne novine“, br. 11/07.), Pravilnik o izgledu
odore glavnog nadzornika i nadzornika („Narodne novine“, br. 11/07.),
Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja,
ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti („Narodne novine“, br. 35/08.),
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade,
trgovine i drugog prometa („Narodne novine“, br. 154/08.), Pravilnik o
uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u
zatočeništvu („Narodne novine“, br. 70/09.), Pravilnik o proglašavanju
divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim („Narodne novine“, br. 99/09.),
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku
mrežu („Narodne novine“, br. 118/09.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku
prirode „Lastovsko otočje“ („Narodne novine“, br. 154/09.), Pravilnik o
postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih
svojti („Narodne novine“, br. 158/09.), Pravilnik o unutarnjem redu u
Nacionalnom parku „Kornati“ („Narodne novine“, br. 141/10. i 53/11.),
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika
(„Narodne novine“, br. 6/11.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom
parku „Krka“ („Narodne novine“, br. 119/11.), Pravilnik o službenoj
iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode („Narodne novine“, br.
45/12.).
(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona
primjenjuju se pravilnici o unutarnjem redu posebnih rezervata.
(4) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjuje se
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
(„Narodne novine“, br. 72/09., 143/10. i 87/12.).
Članak 248.
(1) Postupci započeti prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne
novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) dovršit će se po odredbama tog Zakona.
(2) Prekršajni postupci započeti prema odredbama Zakona o zaštiti prirode
(»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) do dana stupanja na snagu
ovoga Zakona nastavit će se pred nadležnim sudomprema tomZakonu.
Članak 249.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti
prirode („Narodne novine“, br. 70/05., 139/08. i 57/11.), osim odredbi
članaka 101., 102., 103., 107., 108.a, članka 183. podstavka 10., članka 195.
stavka 1. podstavaka 47. do 56. i stavka 2., članka 197. stavka 1. podstavaka
6. i 8. i stavka 2. toga Zakona, koji ostaju na snazi do dana pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:
– Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja
(„Narodne novine“, br. 44/05.),
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih
vrijednosti („Narodne novine“, br. 130/06.),
– pravilnici o unutarnjem redu regionalnih parkova, značajnih krajobraza,
spomenika prirode, park-šuma i spomenika parkovne arhitekture.
Članak 250.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim
novinama“, osim odredbi članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 5., članka
54. stavka 4. podstavka 1. i stavka 5., članka 70. stavka 5., članka 71. stavka 2.
i članka 197. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja
Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Klasa: 022-03/13-01/38
Zagreb, 21. lipnja 2013.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
Prijepis Zakona o zaštiti prirode. Zakon je 28. lipnja 2013. objavljen u
„Narodnimnovinama“ broj 80.