Seite 38 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE
Prihvatni kapacitet okoliša
za posjetitelje NP „Krka“
Povijest def inicije prihvatnog kapaciteta
počinje idejom da svaki okoliš ima nosivi kapacitet
(eng.
carrying capacity
), odnosno da postoji
maksimalan broj jedinki (veličina populacije) koju
određeni okoliš može podržavati. Kapacitet može
biti definiran samo za okoliše konačnih resursa, te
je određen onim najrestriktivnijim. Od prvih
Malthusovih razmatranja kapaciteta Zemlje za ljude
iz 1798. g. na temelju ograničenja hranom, preko
Verhulstove ideje da će populacija rasti eksponenci-
jalno kada je punomanja od kapaciteta a usporavati
rast kako mu se približava, koncept kapaciteta oko-
liša razvijao se, pa se danas koristi u mnogim znan-
stvenim disciplinama, uključujući fiziku, kemiju,
biologiju, ekologiju, antropologiju, geografiju i
ekonomiju, pa i primijenjene znanosti kao što su
industrijska ekologija i procjena utjecaja na okoliš.
Kapacitet okoliša postoji i za turističke desti-
nacije, pa govorimo o prihvatnom kapacitetu za
posjetitelje, odnosno maksimalnom broju posjeti-
telja koji mogu posjetiti određenu turističku
destinaciju. Broj posjetitelja tradicionalno je ogra-
36 BUK
- UPRAVLJANJE