Seite 36 - buk8

Basic HTML-Version

obvezna (članak 139. stavak 1. podstavak 8.),
– kupa se na mjestima određenima od strane nadležne javne ustanove kao
područja zabrane kupanja (članak 139. stavak 1. podstavak 10.).
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 234.
(1) Prirodne vrijednosti proglašene zaštićenim Zakonom o zaštiti prirode
(„Narodne novine“, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) smatraju se zaštićenim
dijelovima prirode u smislu ovoga Zakona.
(2) Dijelovi prirode koji su zaštićeni do stupanja na snagu ovoga Zakona
ostaju pod zaštitom, a vlasnici i nositelji prava na tim zaštićenim dijelovima
prirode imaju prava i obveze propisane ovimZakonom.
(3) Zaštita područja zaštićenog rješenjem o preventivnoj zaštiti koje je
doneseno do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje istekom roka
naznačenog u rješenju.
Članak 235.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaštitu i upravljanje Arboretumom
Trsteno nastavlja provoditi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
sukladno Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, uz
odgovarajuću primjenu ovoga Zakona.
Članak 236.
Pravne i fizičke osobe koje gospodare i/ili upravljaju prirodnim dobrima
dužne su uskladiti planove gospodarenja prirodnim dobrima s odredbama
ovoga Zakona prilikomnjihove obnove ili prve izmjene i/ili dopune.
Članak 237.
Javne ustanove i nadležna tijela koja su skrb o zaštićenim dijelovima prirode
povjerila pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora, prije stupanja na
snagu ovoga Zakona, dužna su uskladiti te ugovore s odredbama ovoga
Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 238.
(1) Zavod je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona u
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Mandat ravnatelja i stručnog voditelja Zavoda te predsjednika i članova
Upravnog vijeća traje do isteka roka na koji su imenovani.
Članak 239.
Prijenos u digitalni oblik kartografskog prikaza s ucrtanim granicama
zaštićenih područja iz članka 127. stavka 2. ovoga Zakona, čiji je akt o
proglašavanju donesen prije stupanja na snagu ovoga Zakona, izvršit će
Zavod u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 240.
(1) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima danom stupanja na
snagu ovoga Zakona nastavljaju s radomprema ovomZakonu.
(2) Javne ustanove će uskladiti svoje ustrojstvo, djelatnost i opće akte s
odredbama ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona.
(3) Mandat ravnatelja i stručnih voditelja javnih ustanova koje upravljaju
zaštićenim područjima te predsjednika i članova Upravnog vijeća traje do
isteka roka na koji su imenovani, osimu slučaju ako ne budu ranije razriješeni
u skladu s odredbama ovoga Zakona, akta o osnivanju, statuta i posebnih
propisa.
(4) Jedinica područne (regionalne) samouprave koja nije osnovala javnu
ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na svom području,
sukladno članku 72. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br.
70/05., 139/08. i 57/11.) dužna ju je osnovati u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 241.
(1) Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjima dužna je izraditi
program zaštite šuma za zaštićena područja iz članka 140. stavka 1. ovoga
Zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Za zaštićena područja iz članka 140. stavka 3. ovoga Zakona za koja je
izrađen program isti se primjenjuje do njegove obnove ili izmjene i/ili
dopune, odnosno do donošenja novog programa.
Članak 242.
Ugovori o koncesijskomodobrenju sklopljeni sukladno odredbama Zakona o
zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) ostaju na snazi
do isteka roka na koji su sklopljeni.
Članak 243.
(1) Glavni nadzornici koji su stupanjem na snagu ovoga Zakona zatečeni na
poslovima glavnog nadzornika u javnim ustanovama koje upravljaju
zaštićenimpodručjima nastavljaju s radomkao glavni čuvari prirode.
(2) Nadzornici koji su stupanjem na snagu ovoga Zakona zatečeni na
poslovima nadzornika u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim
područjima nastavljaju s radomkao čuvari prirode.
(3) Glavni čuvari prirode i čuvari prirode dužni su položiti stručni ispit u roku
od godine dana od dana stupanja na dužnost.
(4) Glavnom čuvaru prirode i čuvaru prirode koji ne položi stručni ispit u
propisanom roku prestaje služba.
Članak 244.
(1) Za područja ekološke mreže značajna za očuvanje prirodnih stanišnih
tipova i divljih vrsta, osim područja značajnih za očuvanje divljih ptica, nije
moguće pokrenuti postupak iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona dok ih ne
potvrdi Europska komisija.
(2) Odredbe članka 68. stavka 1. i članka 78. stavka 1. ovoga Zakona ne
primjenjuju se na šumske vrste obuhvaćene popisom šumskih vrsta sukladno
posebnom propisu iz područja šumarstva, do dana stupanja na snagu
pravilnika iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona.
Članak 245.
Vlada će imenovati povjerenstvo iz članka 225. stavka 1. ovoga Zakona u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 246.
(1) Vlada će prijedlog Strategije iz članka 10. ovoga Zakona podnijeti
Hrvatskome saboru do 31. prosinca 2014.
(2) Vlada će Uredbu o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
(„Narodne novine“, br. 126/02.) uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku
od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Vlada će propis iz članka 54. stavka 2. ovoga Zakona donijeti do dana
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(4) Vlada će propise iz članka 68. stavka 3., članka 98. i članka 130. stavka 2.
ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona.
(5) Ministar će propise iz članka 24. stavka 5., članka 52. stavka 5., članka 55.
stavka 3., članka 55. stavka 4., članka 62. stavka 7., članka 67. stavka 4.,
članka 68. stavka 4., članka 95. stavka 3., članka 132. stavka 3., članka 138.
stavka 4., članka 142. stavka 1., članka 151. stavka 2., članka 172. stavka 7.,
članka 174. stavka 5., članka 188. stavka 5., članka 202. stavka 2., članka 203.
stavka 3., članka 208. stavka 5., članka 209. stavka 3. i članka 213. stavka 3.
ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona.
Članak 247.
(1) Do donošenja Strategije primjenjuje se Strategija i akcijski plan zaštite
biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (»Narodne novine«,
br. 143/08.).
(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 246. stavaka 3., 4. i 5. ovoga
Zakona u dijelu u kojem njihove odredbe nisu u suprotnosti s odredbama
ovoga Zakona primjenjuje se Uredba o proglašenju ekološke mreže
(„Narodne novine“, br. 109/07.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom
parku „Plitvička jezera“ („Narodne novine“, br. 38/96.), Pravilnik o
unutarnjem redu u Parku prirode“»Telašćica“ („Narodne novine“, br.
38/96.), Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom
na zaštićenim životinjskim vrstama („Narodne novine“, br. 84/96. i 79/02.),
Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) („Narodne
novine“, br. 29/99.), Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) („Narodne
novine“«, br. 80/99.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku
„Brijuni“ („Narodne novine“, br. 75/00.), Pravilnik o unutarnjem redu u
Nacionalnom parku „Risnjak“ („Narodne novine“, br. 75/00.), Pravilnik o
unutarnjem redu u Nacionalnom parku „Sjeverni Velebit“ („Narodne
novine“, br. 75/00.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku
„Mljet“ („Narodne novine“, br. 76/00.), Pravilnik o unutarnjem redu u
Nacionalnom parku „Paklenica“ („Narodne novine“, br. 76/00.), Pravilnik o
unutarnjem redu u Parku prirode „Kopački rit“ („Narodne novine“, br.
77/00.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode „Biokovo“ („Narodne
novine“, br. 66/01.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode „Vransko
jezero“ („Narodne novine“, br. 66/01.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku
prirode „Medvednica“ („Narodne novine“, br. 3/02.), Pravilnik o unutarnjem
redu u Parku prirode „Velebit“ („Narodne novine“, br. 12/02), Pravilnik o
zaštiti gljiva (Fungi) („Narodne novine“, br. 34/02.), Pravilnik o unutarnjem
redu u Parku prirode „Papuk“ („Narodne novine“, br. 98/03), Pravilnik o
znaku zaštite prirode („Narodne novine“, br. 178/03.), Pravilnik o vrstama