Seite 35 - buk8

Basic HTML-Version

ovoga Zakona, a ne ispunjava uvjete propisane člancima 143., 144. ili 188.
ovoga Zakona (članak 121. stavak 2.),
– obavlja djelatnost u zaštićenom području ne pridržavajući se plana
upravljanja (članak 138. stavak 5.),
– bere, reže, sječe, iskopava, sakuplja ili uništava jedinke strogo zaštićenih
biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode, kao i njihove razvojne oblike, u
njihovu prirodnom području rasprostranjenosti u neznatnoj količini ili u
mjeri koja neznatno utječe na stanje očuvanja te vrste, osim ako se radi o
obavljanju redovnih aktivnosti određenih planovima gospodarenja
prirodnim dobrima iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona (članak 153. stavci
1. i 4.),
– namjerno hvata ili ubija, namjerno uznemirava posebno u vrijeme
razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno
uništava ili uzima jaja, namjerno uništava ili oštećuje ili uklanja razvojne
oblike, gnijezda ili legla, oštećuje ili uništava područja razmnožavanja ili
odmaranja strogo zaštićenih životinja iz prirode i njihove razvojne oblike, u
njihovu prirodnom području rasprostranjenosti u neznatnoj količini ili u
mjeri koja neznatno utječe na stanje očuvanja te vrste, osim ako se radi o
obavljanju redovnih aktivnosti određenih planovima gospodarenja
prirodnim dobrima iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona (članak 153. stavci
2. i 4.),
– drži, prevozi, prodaje, razmjenjuje te nudi na prodaju ili razmjenu žive ili
mrtve jedinke iz prirode strogo zaštićenih vrsta iz članka 153. stavka 1. i 2.
ovoga Zakona i njihove razvojne oblike u neznatnoj količini ili u mjeri koja
neznatno utječe na stanje očuvanja te vrste (članak 153. stavci 3. i 4.),
– provodi aktivnosti i radnje sa strogo zaštićenim vrstama bez dopuštenja ili
protivno dopuštenju iz članka 155. stavka 2. ovoga Zakona (članak 155.
stavci 1. i 2.),
– uništava zaštićene minerale i fosile i/ili provodi zahvat i/ili obavlja radnje
koje mogu dovesti do oštećenja zaštićenihminerala i fosila i njihova nalazišta
umjeri koja ima neznatni utjecaj (članak 161. stavak 1.),
– uzima iz prirode i/ili izvozi zaštićene minerale i fosile bez dopuštenja ili
protivno dopuštenju iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona u mjeri koja ima
neznatni utjecaj (članak 161. stavak 2. i članak 162. stavak 1.),
– ne dostavi ponudu za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na način
propisan Zakonom i/ili proda nekretninu koja se nalazi u nacionalnom parku,
strogom ili posebnom rezervatu drugoj osobi po cijeni koja je niža od cijene
navedene u ponudi ovlaštenicima prava prvokupa (članak 165. stavak 1. i
članak 166. stavak 1.),
– ne provodi uvjete zaštite prirode utvrđene odlukom o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja (članak 181. stavak 1. podstavak 3.),
– obavlja djelatnost na zaštićenom području bez koncesijskog odobrenja ili
protivno odredbama odluke ili ugovora o koncesijskom odobrenju (članak
188. stavak 1. i članak 191.),
– na traženje inspektora ne osigura uvjete za neometano obavljanje
inspekcijskog nadzora (članak 216. stavak 1. i članak 222. stavak 3.),
– ne izvrši rješenje iz članka 216. stavka 2. ovoga Zakona (članak 216. stavak
2.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Članak 229.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 25.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
– obavlja aktivnosti koje mogu dovesti do značajnog smanjenja brojnosti
jedinki u populaciji neke zavičajne divlje vrste, koje nisu vrste iz članka 59.
stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka
59. stavka 5. ovoga Zakona (članak 59. stavak 5.),
– koristi zavičajne divlje vrste čije korištenje je propisano pravilnikom iz
članka 62. stavka 7. ovoga Zakona bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz
članka 60. stavka 1. ovoga Zakona (članak 64. stavak 1.),
– kao uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo
zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka ne osigura označavanje te jedinke
na način propisan ovimZakonom (članak 84. stavak 1.),
– tijekom izvođenja građevinskih ili drugih radova koji se obavljaju na
površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru, nakon otkrića
speleološkog objekta ne prekine radove na lokaciji otkrića i o otkriću bez
odgađanja ne obavijesti Ministarstvo i Zavod pisanim putem (članak 101.
stavak 1.),
– ne provodi mjere osiguranja i zaštite speleološkog objekta utvrđene
rješenjem iz članka 101. stavka 4. ovoga Zakona (članak 101. stavak 4.),
– ne obustavi radove sukladno privremenom rješenju iz članka 101. stavka 4.
ili rješenju iz članka 102. stavka 2. ovoga Zakona (članak 101. stavak 4. i
članak 102. stavak 2.),
– ne poduzme nužne mjere zaštite u svrhu sprječavanja uništenja ili oštećenja
speleološkog objekta, živog svijeta te fosilnih, arheoloških ili drugih nalaza
koji se nalaze unutar speleološkog objekta do donošenja rješenja iz članka
101. stavka 4. ovoga Zakona (članak 103.),
– ne prijavi Ministarstvu pronalazak minerala i fosila iznimnog zbog svoje
rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja u roku od
osamdana od dana pronalaska (članak 109. stavak 1.),
– obavlja istraživanje nalazišta bez ishođenog rješenja ili protivno rješenju iz
članka 109. stavka 3. ovoga Zakona (članak 109. stavak 3.),
– kao vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojem su pronađeni minerali i
fosili ne onemogući istraživanje nalazišta sukladno rješenju iz članka 109.
stavka 3. ovoga Zakona (članak 109. stavak 6.),
– provodi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt
kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje
gradnja, bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 144. stavka 1. ovoga
Zakona (članak 144. stavak 1.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 3., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka
te ako:
– ne obavijesti Ministarstvo i Zavod o otkriću speleološkog objekta u
propisanom roku (članak 100. stavak 1.),
– ne poduzme nužne mjere zaštite u svrhu sprječavanja uništenja ili oštećenja
speleološkog objekta, živog svijeta te fosilnih, arheoloških ili drugih nalaza
koji se nalaze unutar speleološkog objekta do donošenja rješenja iz članka
100. ovoga Zakona (članak 103.).
Članak 230.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
– kao vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojem se nalazi speleološki
objekt ne omogući pristup tom objektu i provođenje zahvata, obavljanje
radnje i/ili istraživanja za koje je ishođeno dopuštenje iz članka 105. stavka 1.
ovoga Zakona (članak 108. stavak 1.),
– ne poštuje uvjete zaštite prirode utvrđene dopuštenjem iz članka 144. stavka
1. ovoga Zakona (članak 144.),
– obavlja znanstvena i/ili stručna istraživanja na zaštićenom području bez
dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 145. stavka 1. ovoga Zakona
(članak 145.),
– kao vlasnik ili nositelj prava u zaštićenom području ne dopusti posjećivanje
(članak 147. stavak 1.),
– ne poštuje uvjete pod kojima su zaštićeni minerali i fosili dani na zaštitu i
čuvanje (članak 163. stavak 3.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj
osobi.
Članak 231.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravna osoba ako:
– ošteti i/ili uništi znak i/ili informativnu ploču (članak 139. stavak 1.
podstavak 4.),
– loži vatru izvan naselja i/ili mjesta koja su posebno označena i određena za
tu namjenu (članak 139. stavak 1. podstavak 5.),
– postavi informativnu ploču, reklamni i/ili drugi pano bez dopuštenja
(članak 139. stavak 1. podstavak 6.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka fizička osoba.
Članak 232.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fizička osoba ako:
– odloži otpad izvan predviđenog i označenog prostora (članak 139. stavak 1.
podstavak 9.).
Članak 233.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fizička osoba ako:
– vozi i/ili parkira vozila izvan površina namijenjenih za vožnju ili parkiranje,
osim ovlaštenih osoba iz članka 139. stavka 2. ovoga Zakona (članak 139.
stavak 1. podstavak 3.),
– kampira, odnosno logoruje izvan za to predviđenih i označenih mjesta
(članak 139. stavak 1. podstavak 7.),
– posjeti i/ili razgleda bez ulaznice ili vinjete kad je ulaznica ili vinjeta