Seite 34 - buk8

Basic HTML-Version

osoba kojoj je izdan Zakonom propisani akt ne ispunjava uvjete na osnovi
kojih je ishodila taj akt, rješenjem naređuje zabranu obavljanja djelatnosti,
radnje i/ili zahvata do ispunjenja uvjeta.
(3) Ako nadzirana osoba iz stavka 2. ovoga članka ne postupi po rješenju,
inspektor će predložiti Ministarstvu ukidanje tog akta.
Članak 225.
(1) Protiv rješenja koje je donio inspektor može se izjaviti žalbaMinistarstvu,
o kojoj odlučuje Povjerenstvo čije članove imenujeVlada.
(2) Povjerenstvo čine tri stalna člana od kojih je jedan predsjednik
Povjerenstva i dva promjenjiva člana.
(3) Za stalnog člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima završen
diplomski sveučilišni studij pravne struke i najmanje četiri godine radnog
iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja je
stekla naziv magistra struke ili je specijalist struke iz područja prirodnih,
biotehničkih ili biomedicinskih znanosti, odnosno koja je visoku stručnu
spremu iz područja tih znanosti stekla sukladno propisima koji su bili na snazi
prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, i ima najmanje četiri godine radnog iskustva na inspekcijskim
poslovima zaštite prirode.
(4) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.
(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa
njegovo izvršenje.
XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 226.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako ne provede kompenzacijske uvjete
sukladno rješenju iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona prije početka
izvođenja radova (članak 39. stavak 1.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će
se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Članak 227.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će
se za prekršaj pravna osoba ako:
– u postupku izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima od
Ministarstva ne ishodi uvjete zaštite prirode (članak 20. stavak 2.),
– provede zahvat bez podnošenja zahtjeva za Prethodnu ocjenu zahvata
(članak 30. stavak 1.),
– provede zahvat za koji je obvezna Glavna ocjena bez podnošenja zahtjeva
za Glavnu ocjenu zahvata (članak 31. stavak 1.),
– provede zahvat protivno rješenju iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona
(članak 33.),
– ne provede mjere ublažavanja utvrđene rješenjem iz članka 33. stavka 2.
ovoga Zakona (članak 33.),
– nedopušteno uporabljuje sredstva hvatanja i/ili ubijanja životinjskih vrsta
iz odluke iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona, životinjskih vrsta iz
pravilnika iz članka 151. stavka 2. ovoga Zakona te svih vrsta ptica koje se
prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a nisu navedene u
odluci ili pravilniku, koja mogu prouzročiti lokalno nestajanje ili značajan
poremećaj populacije tih vrsta (članak 66. stavak 1.),
– kao vlasnik uzgojene jedinke divlje vrste ne spriječi bijeg ili uvođenje u
prirodu te jedinke ili njezina dijela (članak 86. stavak 2.),
– postupi suprotno mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja
strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode
propisanimpravilnikomo zaštiti i očuvanju (članak 142. stavak 2.),
– ne poduzima mjere zaštite zaštićenog područja, odnosno speleološkog
objekta, na način i pod uvjetima utvrđenim ugovorom o koncesiji i ovim
Zakonom i na temelju njega donesenimpropisima (članak 184.),
– ne poduzme sve radnje i mjere u cilju sprječavanja nastalih promjena ili
oštećenja koje mu je naredilo Ministarstvo ili upravno tijelo (članak 185.
stavak 1.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Članak 228.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će
se za prekršaj pravna osoba ako:
– ne poštuje izdane uvjete zaštite prirode (članak 20.),
– smanji broj jedinki u pojedinoj populaciji zavičajne divlje vrste, smanji ili
ošteti njezino stanište ili pogorša njezine životne uvjete, do te mjere da ta
populacija postane ugrožena (članak 59. stavak 2.),
– uvozi i/ili stavlja na tržište Republike Hrvatske ili uvodi stranu divlju vrstu
u prirodu na području Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno
ne obitavaju bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 69. stavka 1.
ovoga Zakona, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi (članak 68.
stavak 1.),
– ponovno uvodi nestalu zavičajnu divlju vrstu u prirodu na područje
Republike Hrvatske bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 74.
stavka 1. ovoga Zakona, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi
(članak 74. stavak 1.),
– uzgaja stranu divlju vrstu bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka
78. stavka 1. ovoga Zakona (članak 78. stavak 1.),
– uzgaja strogo zaštićenu zavičajnu divlju vrstu bez dopuštenja ili protivno
dopuštenju iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona (članak 82. stavak 1.),
– pristupa ili koristi genetski materijal zavičajnih divljih vrsta u prirodi (
in
situ
) bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 89. stavka 2. ovoga
Zakona (članak 89. stavak 2.),
– ne zadovoljava uvjete za pristup i/ili korištenje genetskog materijala
zavičajnih divljih vrsta propisanih uredbom iz članka 98. ovoga Zakona
(članak 89. stavak 2.),
– ne ishodi dopuštenje iz članka 89. stavka 2. ovoga Zakona ako tijekom
provođenja istraživanja genetskog materijala zavičajne divlje vrste, koja nije
strogo zaštićena temeljem ovoga Zakona, na nekomercijalnoj osnovi utvrdi
mogućnost komercijalnog korištenja genetskog materijala (članak 89. stavak
4.),
– pristupa ili koristi genetski materijal zavičajnih divljih vrsta iz
ex situ
izvora
bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 96. stavka 1. ovoga Zakona
(članak 96. stavak 1.),
– oštećuje, uništava ili odnosi sige i živi svijet speleološkog objekta, kao i
fosilne, arheološke i druge nalaze ili odlaže otpad ili ispušta otpadne tvari u
speleološkom objektu ili provodi druge zahvate i aktivnosti kojima se
mijenjaju stanišni uvjeti u speleološkom objektu ili njegovu nadzemlju, kada
speleološki objekt nije zaštićeni dio prirode (članak 104.),
– oštećuje, uništava ili odnosi sige i živi svijet speleološkog objekta, kao i
fosilne, arheološke i druge nalaze ili odlaže otpad ili ispušta otpadne tvari u
speleološke objekte ili provodi druge zahvate i aktivnosti kojima se mijenjaju
stanišni uvjeti u speleološkomobjektu ili njegovu nadzemlju umjeri koja ima
neznatni utjecaj, kada je speleološki objekt zaštićeni dio prirode (članak
104.),
– provodi zahvat, obavlja radnju ili provodi istraživanje u speleološkom
objektu koji utječu na temeljna obilježja, uvjete i živi svijet u speleološkom
objektu bez dopuštenja ili protivno dopuštenju iz članka 105. stavka 1. ovoga
Zakona (članak 105. stavak 1.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost na mjestu nalaza minerala i fosila
iznimnog zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i
znanstvenog značaja, koja bi mogla dovesti do uništenja ili oštećenja nalaza
(članak 109. stavak 5.),
– uzima minerale ili fosile iz prirode radi stavljanja u promet bez dopuštenja
ili protivno dopuštenju iz članka 110. stavka 1. ovoga Zakona (članak 110.
stavak 1.),
– obavlja gospodarske i druge djelatnosti u strogom rezervatu (članak 112.
stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost kojima se ugrožava izvornost prirode u
nacionalnomparku (članak 113. stavak 3.),
– obavlja nedopuštenu gospodarsku uporabu prirodnih dobara u
nacionalnomparku (članak 113. stavak 4.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost koja može narušiti svojstva zbog kojih
je proglašen posebni rezervat (članak 114. stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost kojom se ugrožavaju bitna obilježja i
uloga parka prirode (članak 115. stavak 3.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost kojom se ugrožavaju bitna obilježja i
uloga regionalnog parka (članak 116. stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost koja ugrožava obilježja i vrijednosti
spomenika prirode (članak 117. stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost koja narušava obilježja zbog kojih je
proglašen značajni krajobraz (članak 118. stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost koja narušava obilježja zbog kojih je
proglašena park-šuma (članak 119. stavak 2.),
– provodi zahvat ili obavlja djelatnost kojom bi se mogle promijeniti ili
narušiti vrijednosti zbog kojih je proglašen spomenik parkovne arhitekture
(članak 120. stavak 2.),
– obavlja djelatnost ili provodi zahvat iz članka 113. stavka 3. i 5., članka 114.
stavka 3. i članka 115. stavka 3. ovoga Zakona, a ne ishodi ili ne poštuje uvjete
propisane člankom143., 144., 180. ili 188. ovoga Zakona (članak 121. stavak
1.),
– obavlja djelatnost ili provodi zahvat iz članka 116. stavka 2., članka 117.
stavka 2., članka 118. stavka 2., članka 119. stavka 2. i članka 120. stavka 2.