Seite 24 - buk8

Basic HTML-Version

zaštićenim područjima od državnog značenja iz članka 111. stavka 3. ovoga
Zakona.
(6) Osnivanjem jedinstvene javne ustanove iz stavka 5. ovoga članka prestaje
pravo upravljanja tim područjima od strane javnih ustanova čiji su osnivači
jedinice područne (regionalne) samouprave.
(7) Iznimno, ako je jedinica lokalne samouprave osnovala javnu ustanovu za
upravljanje nekim od područja iz članka 111. stavka 3. ovoga Zakona,
osnivanjem javne ustanove iz stavka 5. ovoga članka ta javna ustanova
nastavlja s upravljanjem timpodručjem.
(8) Dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu
sporazumom zajednički osnovati javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na njihovimpodručjima.
(9) Osnivačka prava nad javnom ustanovom iz stavka 3. ovoga članka
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave može
prenijeti na jedinicu lokalne samouprave na čijem teritoriju je zaštićeno
područje.
(10) Zaštićenim područjima koja proglašava Vlada i predstavničko tijelo
jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se nalaze na prostoru
nacionalnog parka ili parka prirode, ili graniči s njima, ili se nalaze
neposredno uz njihovu granicu, može upravljati javna ustanova koja upravlja
nacionalnimparkom ili parkomprirode.
(11) Zaštićenim područjem koje proglašava predstavničko tijelo jedinice
područne (regionalne) samouprave, a proteže se na području više jedinica
područne (regionalne) samouprave, zajednički upravljaju javne ustanove za
upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim
dijelovima prirode tih jedinica.
Djelatnost javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
Članak 131.
(1) Javne ustanove iz članka 130. ovoga Zakona obavljaju djelatnost zaštite,
održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja
izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i
održivog korištenja prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera
zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjeluju u prikupljanju
podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
(2) Javne ustanove djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kao javnu
službu.
(3) Javne ustanove mogu obavljati i druge djelatnosti utvrđene aktom o
osnivanju i statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka.
Financijsko poslovanje javnih ustanova za upravljanje zaštićenim
područjima
Članak 132.
(1) Sredstva za rad javnih ustanova i obavljanje djelatnosti iz članka 131.
ovoga Zakona osiguravaju se iz:
– državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave,
– prihoda od korištenja zaštićenih dijelova prirode,
– prihoda od naknada,
– drugih izvora utvrđenih ovimZakonom i posebnimpropisima.
(2) Javna ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje
financijsko izvješće. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i
parkom prirode dostavljaju ga Ministarstvu, a javne ustanove za upravljanje
ostalim zaštićenim područjima izvršnom tijelu jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave. Izvješće se dostavlja najkasnije u roku
od 30 dana nakon usvajanja.
(3) O korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih
zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije za
javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkom i parkom prirode
ministar donosi pravilnik, a za javne ustanove koje upravljaju ostalim
zaštićenimpodručjima izvršno tijelo osnivača donosi odluku.
Tijela upravljanja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
Članak 133.
(1) Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima upravlja
upravno vijeće. Upravno vijeće ima najviše pet članova.
(2) Sastav, način izbora, broj članova i trajanje njihova mandata, način
donošenja odluka upravnog vijeća uređuje se aktomo osnivanju i statutom.
(3) Predsjednika i članove upravnog vijeća javnih ustanova za upravljanje
nacionalnim parkom i parkom prirode imenuje i razrješuje ministar, a
predsjednika i članove upravnih vijeća javnih ustanova koje upravljaju
ostalimzaštićenimpodručjima imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača.
(4) Visinu naknade za rad predsjednika i članova upravnog vijeća javnih
ustanova za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode utvrđuje
ministar, a za predsjednika i članove upravnih vijeća javnih ustanova koje
upravljaju ostalimzaštićenimpodručjima izvršno tijelo osnivača.
Članak 134.
(1) Upravno vijeće:
– donosi statut javne ustanove,
– donosi poslovnik o svom radu,
– donosi plan upravljanja,
– donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanje,
– donosi godišnji financijski plan javne ustanove i godišnji obračun,
– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja javne ustanove,
– raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog
čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove, pravilnik o
plaćama javne ustanove i druge opće akte određene aktom o osnivanju i
statutom,
– donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu
javne ustanove ili druge imovine do iznosa utvrđenog aktom o osnivanju i
statutom, samostalno, a iznad toga uz suglasnost Vlade odnosno izvršnog
tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom, aktom o osnivanju
i statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje javnom
ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja.
(2) Plan upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja nacionalnog parka i parka prirode donosi se uz
suglasnost Ministarstva, po prethodno pribavljenommišljenju Zavoda.
(3) Plan upravljanja ostalih zaštićenih područja donosi se uz suglasnost
Ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda, a godišnji
program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave, po prethodno pribavljenommišljenju Zavoda.
(4) Upravno vijeće javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili
parkom prirode donosi statut, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i pravilnik o
plaćama uz suglasnost Ministarstva, a Upravno vijeće javne ustanove koja
upravlja ostalim zaštićenim područjima uz suglasnost izvršnog tijela jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
(5) Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem na području dviju ili
više jedinica područne (regionalne) samouprave donosi statut uz suglasnost
Ministarstva.
(6) Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu, odnosno izvršnom tijelu jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i Zavodu izvješće o
ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 135.
(1) Ravnatelja javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom
prirode imenuje i razrješuje ministar, a ravnatelja javne ustanove za
upravljanje ostalim zaštićenim područjima imenuje i razrješuje
predstavničko tijelo osnivača.
(2) Ravnatelja se imenuje na temelju javnog natječaja kojega raspisuje
upravno vijeće. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti
ponovo izabrana.
(3) Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet
godina radnog iskustva u struci. Pobliži uvjeti za imenovanje ravnatelja
propisuju se aktomo osnivanju i statutom.
(4) Ravnatelj javne ustanove ima prava i obveze utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju i statutom.
Stručni rad javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
Članak 136.
(1) Stručni rad javne ustanove vodi stručni voditelj čija se prava, dužnosti i
odgovornosti utvrđuju aktomo osnivanju i statutom.
(2) Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog
natječaja kojega raspisuje javna ustanova. Mandat stručnog voditelja traje
četiri godine i ista osobamože biti ponovo izabrana.
(3) Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz
prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet