Seite 25 - buk8

Basic HTML-Version

godina radnog iskustva u struci.
3. Provođenje zaštite u zaštićenim područjima
Prostorni plan područja posebnih obilježja
Članak 137.
Organizacija prostora, način korištenja, uređenja i zaštite prostora u
nacionalnom parku i parku prirode uređuju se prostornim planom područja
posebnih obilježja, na temelju stručne podloge koju izrađuje Zavod.
Plan upravljanja
Članak 138.
(1) Upravljanje zaštićenim područjem provodi se na temelju plana
upravljanja.
(2) Plan upravljanja donosi se za razdoblje od deset godina, uz mogućnost
izmjene i/ili dopune nakon pet godina.
(3) Plan upravljanja određuje:
– ciljeve upravljanja,
– aktivnosti za postizanje ciljeva upravljanja,
– pokazatelje učinkovitosti upravljanja.
(4) Sadržaj plana upravljanja, postupak njegova donošenja i/ili izmjene i/ili
dopune pobliže propisujeministar pravilnikom.
(5) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području
dužne su se pridržavati plana upravljanja.
(6) Prijedlog plana upravljanja javne ustanove dužne su staviti na uvid
javnosti sukladno posebnompropisu kojim se uređuje zaštita okoliša.
(7) Plan upravljanja zaštićenog područja koje je prekogranično povezano
sporazumno se utvrđuje s nadležnim tijelom države u kojoj se nalazi
prekogranični dio zaštićenog područja.
(8) Planom upravljanja može biti obuhvaćeno više zaštićenih područja u
nadležnosti jedne javne ustanove.
(9) Plan upravljanja zaštićenim područjem koje proglašava Vlada i
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a proteže se
na području više jedinica područne (regionalne) samouprave, zajednički
donose upravna vijeća javnih ustanova koje njime upravljaju.
Zabranjene radnje
Članak 139.
(1) U zaštićenimpodručjima zabranjene su osobito sljedeće radnje:
– usidriti i/ili privezati plovila izvan mjesta određenih prostornim planom i
aktom državnog tijela nadležnog za unutarnju plovidbu, ako se zaštićeno
područje nalazi na unutarnjimvodama,
– privezati plovila izvan mjesta određenih prostornim planom koja imaju
status luke, ako se zaštićeno područje nalazi na pomorskomdobru,
– voziti i/ili parkirati vozila izvan površina namijenjenih za vožnju ili
parkiranje,
– oštetiti i/ili uništiti znak i/ili informativnu ploču,
– ložiti vatru izvan naselja i/ili mjesta koja su posebno označena i određena za
tu namjenu,
– postaviti informativnu ploču, reklamni i/ili drugi pano bez dopuštenja,
– kampirati, odnosno logorovati izvan za to predviđenih i označenihmjesta,
– posjetiti bez ulaznice ili vinjete kad je ulaznica ili vinjeta obvezna,
– odložiti otpad izvan predviđenog i označenog prostora,
– kupati se na mjestima određenima od strane nadležne javne ustanove kao
područja zabrane kupanja.
(2) Zabrane iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na
ovlaštene osobe u obavljanju službenih dužnosti i zaposlenike pravnih osoba
koje obavljaju dopuštenu djelatnost u zaštićenompodručju, kao ni na pravne i
fizičke osobe koje u slučaju opasnosti ili akcidenta obavljaju poslove zaštite i
spašavanja ljudi i imovine.
Program zaštite šuma
Članak 140.
(1) Za zaštićena područja u kategoriji strogog rezervata i nacionalnog parka
donosi se programzaštite šuma koji sadrži mjere njihove zaštite.
(2) Troškove izrade programa zaštite šuma iz stavka 1. ovoga članka snosi
nadležna javna ustanova.
(3) Za zaštićena područja u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije i
park-šume donosi se program zaštite šuma koji sadrži mjere njihove zaštite i
sastavni je dio šumskogospodarskog plana, te se izrađuje i provodi u sklopu
šumskogospodarskog plana.
(4) Program zaštite šuma iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se i donosi
sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izrada šumskogospodarskog
plana uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
(5) Provođenje programa zaštite šuma iz stavka 1. ovoga članka nadležna
javna ustanova može povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj za provođenje
programa zaštite šuma sklapanjemugovora.
(6) Prijedlog programa zaštite šuma javne ustanove dužne su staviti na uvid
javnosti sukladno posebnompropisu kojim se uređuje zaštita okoliša.
Vojne vježbe
Članak 141.
(1) U zaštićenom području nije dopušteno izvođenje vojnih vježbi i drugih
aktivnosti za potrebe obrane kojima se mogu ugroziti obilježja zbog kojih je
područje proglašeno zaštićenim.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dopušteno je izvođenje vojnih vježbi i
drugih aktivnosti za potrebe obrane u područjima gdje je proglašenjem
zatečena posebna (vojna) namjena, u zatečenom opsegu i na način koji ne
ugrožava zaštićene prirodne vrijednosti.
Opći akti o zaštiti i očuvanju zaštićenog područja
Članak 142.
(1) Za zaštićena područja u kategoriji strogog rezervata, nacionalnog parka,
posebnog rezervata i parka prirode, na prijedlog upravnog vijeća nadležne
javne ustanove uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda, ministar donosi
pravilnik o zaštiti i očuvanju.
(2) Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka pobliže se propisuju uvjeti i mjere
zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja i upravne
mjere za nepoštivanje odredbi toga pravilnika i ovoga Zakona.
(3) Za ostale kategorije zaštićenih područja predstavničko tijelo nadležne
jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog upravnog vijeća
nadležne javne ustanove uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda i
prethodnu suglasnost Ministarstva, može donijeti odluku o mjerama zaštite,
očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja.
(4) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka pobliže se propisuju uvjeti i mjere
zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja te mjere za
provođenje te odluke.
(5) Za zaštićena područja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, pravilnik o zaštiti i
očuvanju, odnosno odluka o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i
korištenja zaštićenih područja donosi se uz pribavljenu prethodnu suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pomorstva, šumarstva,
ribarstva ili vodnoga gospodarstva kada je prirodno obilježje zbog kojeg je
područje zaštićeno iz njihova djelokruga.
(6) Ako nadležno tijelo iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi prethodnu
suglasnost u roku od 30 dana, smatrat će se da je prethodna suglasnost izdana.
Zahvati, radnje i istraživanje
Članak 143.
(1) Ministarstvo izdaje dopuštenja iz članaka 144. i 145. ovoga Zakona na
području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka
prirode te utvrđuje uvjete zaštite prirode prije pokretanja postupka lokacijske
dozvole ili tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole za zahvat na
području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.
(2) Upravno tijelo izdaje dopuštenja iz članaka 144. i 145. ovoga Zakona i
utvrđuje uvjete zaštite prirode prije pokretanja postupka lokacijske dozvole
ili tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole za zahvat na području
spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i
spomenika parkovne arhitekture.
Članak 144.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom
području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema
posebnompropisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje.
(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke
o:
– izvoditelju zahvata,
– lokaciji zahvata,
– trajanju i vremenu izvođenja zahvata,
– načinu izvođenja zahvata,
– korištenoj opremi, alatima, strojevima i dr.
(3) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se, u pravilu, na rok do dvije
godine.
(4) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži uvjete zaštite prirode i rok na
koji se izdaje.
(5) Nadležno tijelo izdaje dopuštenje ako utvrdi da namjeravani zahvat neće
promijeniti obilježja zbog kojih je područje zaštićeno.