Seite 23 - buk8

Basic HTML-Version

obilježja zbog kojih je proglašena.
Članak 120.
(1) Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj,
botanički vrt, arboretum, gradski park) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku,
kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost.
(2) Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti
kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen.
Članak 121.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava obavljati djelatnost ili provesti
zahvat iz članka 113. stavaka 3. i 5., članka 114. stavaka 3. i 4. i članka 115.
stavka 3. ovoga Zakona dužna je ispuniti uvjete propisane člancima 143.,
144., 180. ili 188. ovoga Zakona.
(2) Pravna i fizička osoba koja namjerava obavljati djelatnost ili provesti
zahvat iz članka 116. stavka 2., članka 117. stavka 2., članka 118. stavka 2.,
članka 119. stavka 2. i članka 120. stavka 2. ovoga Zakona dužna je ispuniti
uvjete propisane člancima 143., 144. ili 188. ovoga Zakona.
Članak 122.
Zaštićena područja mogu se prekogranično povezivati sa zaštićenim
područjima druge države.
1. Proglašavanje zaštićenih područja
Članak 123.
(1) Nacionalni park i park prirode proglašava Hrvatski sabor zakonom.
(2) Stroge i posebne rezervate proglašavaVlada uredbom.
(3) Regionalni park i značajni krajobraz, uz prethodnu suglasnost
Ministarstva i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, pomorstva i
gospodarstva, proglašava predstavničko tijelo nadležne jedinice područne
(regionalne) samouprave.
(4) Spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva, a za park-šumu i središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za poslove šumarstva, proglašava predstavničko tijelo
nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.
(5) Nije dopušteno proglašavanje zaštićenog područja unutar prostora koji je
posebnimpropisima definiran kao područje od posebnog interesa za obranu.
Članak 124.
(1) Prijedlog akta o proglašavanju zaštićenog područja temelji se na:
– stručnoj podlozi koju izrađuje Zavod na zahtjev Ministarstva, a kojom se
utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim
područjem,
– izjavi tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za
upravljanje zaštićenimpodručjem,
– posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu
knjigu.
(2) Stručna podloga iz stavka 1. ovoga članka sadrži detaljni opis obilježja i
vrijednosti područja koje se zaštićuje, ocjenu stanja toga područja, posljedice
koje će donošenjem akta o proglašenju proisteći, posebno s obzirom na
vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore
potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.
Članak 125.
(1) O prijedlogu akta o proglašavanju zaštićenog područja izvješćuje se
javnost. Izvješćivanje javnosti podrazumijeva javni uvid u predloženi akt o
proglašenju zaštićenog područja i stručnu podlogu s kartografskom
dokumentacijom.
(2) Postupak javnog uvida za proglašavanje nacionalnih parkova, parkova
prirode, strogih rezervata i posebnih rezervata organizira i provodi
Ministarstvo.
(3) Postupak javnog uvida za proglašenje spomenika prirode, regionalnog
parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture
organizira i provodi jedinica područne (regionalne) samouprave.
(4) Javni uvid traje najmanje 30 dana.
(5) Obavijest o javnomuvidu objavljuje se u najmanje jednom javnomglasilu
te na internetskoj stranici tijela iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, a sadrži
podatak gdje se može pregledati kartografska i druga dokumentacija u svezi s
predloženomzaštitom.
(6) Predlagač akta o proglašavanju zaštićenog područja dužan je očitovati se
o podnesenim primjedbama prilikom javnog uvida, a podnesene primjedbe i
očitovanja postaju sastavni dio dokumentacije na kojoj se temelji prijedlog
akta o proglašavanju.
Članak 126.
Akt o proglašavanju zaštićenog područja sadrži:
– naziv i kategoriju zaštićenog područja,
– opis granice zaštićenog područja,
– kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku,
koji je sastavni dio akta o proglašavanju,
– naznakumjerila kartografskog prikaza,
– posebnu geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu
knjigu.
Članak 127.
(1) Akt o proglašavanju zaštićenog područja iz članka 123. stavaka 1. i 2.
ovoga Zakona objavljuje se u »Narodnim novinama«, a akt o proglašavanju
zaštićenog područja iz članka 123. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u službenom
glasilu jedinica područne (regionalne) samouprave i u „Narodnim
novinama“.
(2) Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku
čuva donositelj akta o proglašenju, a jedan primjerak akta i kartografskog
prikaza obvezno se dostavljaMinistarstvu i Zavodu.
(3) Akt o proglašavanju zaštićenog područja donositelj dostavlja područnom
uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada
Zagreba (u daljnjem tekstu: područni ured za katastar), radi evidentiranja
posebnog pravnog režima, a za zaštićena područja koja proglašavaju
Hrvatski sabor i Vlada, akt o proglašavanju zaštićenog područja nadležnom
područnomuredu za katastar dostavljaMinistarstvo.
(4) Nakon što nadležni područni ured za katastar evidentira posebni pravni
režim, po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu
popis čestica radi upisa zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno
područje u zemljišnim knjigama, pozivom na akt temeljem kojeg je proveo
postupak evidentiranja posebnog pravnog režima u svojimevidencijama.
(5) Zabilježba iz stavka 4. ovoga članka provodi se u zemljišnim knjigama
bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi.
Članak 128.
(1) Ako nestanu obilježja zbog kojih je proglašeno zaštićeno područje,
nadležno tijelo iz članka 123. ovoga Zakona donosi akt o prestanku zaštite.
(2) Prijedlog akta o prestanku zaštite koji donosi Hrvatski sabor, odnosno
Vlada temelji se na stručnoj podlozi koju izrađuje Zavod na zahtjev
Ministarstva.
(3) Predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave
donosi akt o prestanku zaštite uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda i
pribavljenu suglasnost Ministarstva.
(4) Na izvješćivanje javnosti o prijedlogu akta o prestanku zaštite
odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 125. ovoga Zakona.
(5) Akt o prestanku zaštite, uz popis čestica s kojih prestaje zaštita, dostavlja
se nadležnom područnom uredu za katastar radi brisanja iz evidencije
posebnog pravnog režima.
(6) Nakon što nadležni područni ured za katastar evidentira prestanak zaštite
po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu popis
čestica radi brisanja zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno
područje u zemljišnimknjigama.
Upisnik zaštićenih područja
Članak 129.
(1) Zaštićena područja upisuju se uUpisnik zaštićenih područja.
(2) Upisnik zaštićenih područja vodi Ministarstvo.
(3) Upis zaštićenih područja i brisanje iz Upisnika zaštićenih područja
obavlja se na temelju akta o proglašavanju te akta o prestanku zaštite.
(4) Podaci iz Upisnika zaštićenih područja su javni.
(5) Upisnik zaštićenih područja sadrži podatke iz akta o proglašavanju, a
objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.
2. Upravljanje zaštićenim područjima
Osnivanje javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
Članak 130.
(1) Zaštićenimpodručjima upravljaju javne ustanove.
(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode
osniva Republika Hrvatska uredbomVlade.
(3) Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim
zaštićenim dijelovima prirode osnivaju predstavnička tijela jedinice
područne (regionalne) samouprave odlukom.
(4) Vlada može uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje s dva ili više
nacionalna parka i/ili parka prirode.
(5) Vlada može uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje svim