Seite 18 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 65.
(1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 64. ovoga Zakona ako utvrdi da
korištenje divlje vrste neće ugroziti opstanak populacije divlje vrste do te
mjere da bi onamogla postati ugrožena ili ukupnu bioraznolikost.
(2) Dopuštenje iz članka 64. ovoga Zakona se izdaje na rok do jedne godine.
(3) Dopuštenje iz članka 64. ovoga Zakona sadrži uvjete i rok za korištenje
divljih vrsta te obvezu izvješćivanja o provedenoj aktivnosti.
(4) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 64. ovoga
Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o korištenju divlje vrste.
Članak 66.
(1) U odnosu na hvatanje ili ubijanje životinjskih vrsta navedenih u Odluci iz
članka 62. stavka 1. ovoga Zakona i Pravilniku iz članka 151. stavka 2. ovoga
Zakona te hvatanja i ubijanja svih vrsta ptica koje se prirodno pojavljuju na
teritoriju Republike Hrvatske, a nisu navedene u Odluci ili Pravilniku,
zabranjena je uporaba sredstava za hvatanje i/ili ubijanje koja mogu
prouzročiti njihovo lokalno nestajanje ili značajan poremećaj njihovih
populacija, kao što su:
– za sisavce i ptice:
1. žive, oslijepljene ili osakaćene životinje koje se koriste kaomamci,
2. odašiljači zvuka,
3. električne i elektroničke ubojite ili omamljujuće naprave,
4. umjetne svjetleće naprave,
5. zrcala i druge zasljepljujuće naprave,
6. naprave za osvjetljavanje cilja,
7. optički nišani za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja ili
pretvaranja slike,
8. eksplozivi,
9. mreže koje su načelno ili prema uvjetima uporabe neselektivne,
10. zamke koje su načelno ili prema uvjetima uporabe neselektivne,
11. samostrijel,
12. otrovi i otrovni ili omamljujući mamci,
13. istjerivanje životinja iz skloništa plinom ili dimom,
14. poluautomatsko ili automatsko oružje sa spremnikom koji može
sadržavati više od dva naboja,
15. za ptice dodatno i stupice, mreže, zamke, kuke i lijepak;
– za ribe:
1. otrovi,
2. eksplozivi.
(2) Zabranjen je bilo kakav oblik hvatanja i/ili ubijanja divljih životinja iz
stavka 1. ovoga članka iz letjelica ili motornih vozila u pokretu, a kad su u
pitanju ptice dodatno i hvatanje i/ili ubijanje iz motornih plovila pri brzini
većoj od 5 km/h, odnosno 2,7 čv.
(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka navedena sredstva mogu
se koristiti u situacijama i uz uvjete predviđene člankom 155. stavkom 2.
ovoga Zakona.
(4) Dopuštenje za iznimnu uporabu sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u
odnosu na strogo zaštićene vrste izdaje Ministarstvo u postupku izdavanja
dopuštenja za odstupanje iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona, a dopuštenje
za vrste na popisu divljači središnje tijelo državne uprave nadležno za
poslove lovstva sukladno posebnom propisu uz prethodnu suglasnost
Ministarstva.
Članak 67.
(1) Jedinke divljih životinja iz prirode koje pripadaju nekoj strogo zaštićenoj
vrsti, a koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane
zbrinjavaju se u oporavilištima za divlje životinje, u svrhu oporavka i
povratka u prirodu.
(2) Oporavilišta za divlje životinje odabiru se temeljem prijava na javni poziv
Ministarstva.
(3) Odluku o odabiru oporavilišta za divlje životinje donosi Ministarstvo.
(4) Uvjete koje mora ispunjavati oporavilište za divlje životinje, poslove koje
obavlja, način financiranja, nadzor rada oporavilišta te uvjete za odabir
pravne ili fizičke osobe koja može obavljati posao oporavilišta, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove veterinarstva i
dobrobiti životinja, propisujeministar pravilnikom.
(5) U oporavilištu iz stavka 1. ovoga članka zbrinjavaju se i jedinke divljih
životinja zaplijenjene ili oduzete na temelju odredbi ovoga Zakona ili
posebnog propisa kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim
vrstama.
3. Uvoz, stavljanje na tržište i uvođenje u prirodu stranih vrsta
Članak 68.
(1) Zabranjen je uvoz, stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta
i/ili njihovo uvođenje u prirodu na područje Republike Hrvatske i u
ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušten je uvoz, stavljanje na tržište
Republike Hrvatske stranih vrsta i/ili njihovo uvođenje u prirodu na područje
Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju ako ne
predstavljaju opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrožavaju
obavljanje gospodarske djelatnosti.
(3) Kriterije za uvoz i stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta te
njihovo uvođenje u prirodu na područje Republike Hrvatske i u ekosustave u
kojima prirodno ne obitavaju, procjenu rizika od invazivnosti, način
pribavljanja mišljenja javnosti, način izrade i sadržaj studije o procjeni
utjecaja strane vrste na prirodu i studije o procjeni utjecaja ponovnog
uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu,
način praćenja zavičajne divlje vrste nakon ponovnog uvođenja ili njezine
repopulacije propisujeVlada uredbom.
(4) Strane vrste koje nije dopušteno uvoziti i stavljati na tržište te strane vrste
koje se mogu uvoziti i stavljati na tržište bez dopuštenja Ministarstva, uz
suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu,
ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, propisujeministar pravilnikom.
Članak 69.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uvesti, staviti na tržište i/ili uvesti u
prirodu strane vrste koje nisu navedene na popisu pravilnika iz članka 68.
stavka 4. ovoga Zakona dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– znanstvene i hrvatske nazive vrsta, broj ili količinu jedinki, podrijetlo
jedinki, opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost
jedinki,
– opis svrhe uvoza, stavljanja na tržište ili uvođenja, a za uvođenje u prirodu i
opis načina uvođenja, uključujući vremenski raspored tijekom godine te
predviđenu veličinu područja s točnom lokacijomuvođenja.
(3) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Zavodu na
stručnomišljenje.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o ekološkom riziku uvoza,
stavljanja na tržište i/ili uvođenja u prirodu strane vrste u roku od 30 dana od
primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 70.
(1) Ako u postupku izdavanja dopuštenja iz članka 69. ovoga Zakona
Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja
zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu u roku
koji nemože biti dulji od jedne godine.
(2) Po zaprimanju, Ministarstvo bez odgađanja dostavlja studiju iz stavka 1.
ovoga članka Zavodu na stručnomišljenje.
(3) O podnesenom zahtjevu iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona i studiji iz
stavka 1. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i provodi javnu
raspravu na način propisan uredbom iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o procjeni utjecaja strane vrste
na prirodu u roku od 30 dana od primitka studije iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Pri uvođenju u prirodu Republike Hrvatske strane vrste ptica,
Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji zahtjev iz članka 69. stavka 2.
ovoga Zakona, stručnog mišljenja Zavoda iz članka 69. stavka 4. ovoga
Zakona, odnosno stavka 4. ovoga članka i prijedlog upravnog akta.
Članak 71.
(1) Ministarstvo, na temelju stručnog mišljenja Zavoda iz članka 69. stavka
4., odnosno članka 70. stavka 4. ovoga Zakona i uzimajući u obzir mišljenje
javnosti, izdaje dopuštenje za uvoz, stavljanje na tržište i/ili uvođenje u
prirodu ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik.
(2) Pri odlučivanju o uvođenju u prirodu Republike Hrvatske strane vrste
ptica, Ministarstvo uzima u obzir i mišljenje Europske komisije.
(3) Dopuštenje iz članka 69. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.
(4) Dopuštenje iz članka 69. ovoga Zakona sadrži uvjete za uvoz, stavljanje
na tržište i uvođenje stranih vrsta, rok za obavljanje aktivnosti, a za uvođenje
u prirodu i obvezu izvješćivanja.
(5) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje za uvođenje u prirodu
stranih vrsta dužna je odmah po uvođenju strane vrste u prirodu izvijestiti
Ministarstvo.
Članak 72.
(1) Iznimno od članka 69. ovoga Zakona, dopuštenje za uvođenje u prirodu
stranih vrsta za korištenje u lovstvu, slatkovodnom i morskom ribarstvu,
šumarstvu i poljoprivredi, izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za
navedena upravna područja po posebnom propisu, uz prethodnu suglasnost
Ministarstva.
(2) Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da ne postoji
ekološki rizik.