Seite 19 - buk8

Basic HTML-Version

Članak 73.
(1) U slučaju uvođenja strane vrste na područje Republike Hrvatske ili u
ekosustav u kojem ona prirodno ne obitava ministar može naredbom odrediti
uklanjanje ili mjere postupanja radi uništavanja ili sprječavanja daljnjeg
širenja uvedene strane vrste.
(2) Naredba iz stavka 1. ovoga članka se objavljuje u »Narodnimnovinama«.
4. Ponovno uvođenje i repopulacija zavičajnih vrsta
Članak 74.
(1) Za ponovno uvođenje nestale zavičajne divlje vrste u prirodu ili za
repopulaciju, pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje
Ministarstva.
(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– znanstvene i hrvatske nazive vrsta, broj ili količinu jedinki, podrijetlo
jedinki, opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost
jedinki,
– opis svrhe uvoza, stavljanja na tržište ili uvođenja, a za uvođenje u prirodu i
opis načina uvođenja uključujući vremenski raspored tijekom godine te
predviđenu veličinu područja s točnom lokacijomuvođenja.
(3) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Zavodu na
stručnomišljenje.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o ekološkom riziku ponovnog
uvođenja nestale zavičajne divlje vrste u prirodu ili repopulacije u roku od 30
dana od primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Odredbe ovoga članka ne odnose se na repopulaciju kada je ona propisana
posebnim propisom iz područja šumarstva, lovstva, slatkovodnog i morskog
ribarstva i/ili planom gospodarenja prirodnim dobrima izrađenim na temelju
posebnog propisa, ako su za plan gospodarenja ishođeni uvjeti zaštite prirode
sukladno članku 20. ovoga Zakona.
(6) Odredbe ovoga članka ne odnose se na ponovno uvođenje nestale
zavičajne divlje vrste u prirodu za korištenje u lovstvu, šumarstvu,
slatkovodnom ili morskom ribarstvu, ako je izdavanje dopuštenja propisano
posebnim propisom iz područja lovstva, šumarstva, slatkovodnog ili
morskog ribarstva, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Članak 75.
(1) Ako u postupku izdavanja dopuštenja iz članka 74. ovoga Zakona
Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja
zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja ponovnog uvođenja nestale
zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu u roku koji ne može
biti dulji od jedne godine.
(2) Po zaprimanju, Ministarstvo bez odgađanja dostavlja studiju iz stavka 1.
ovoga članka Zavodu na stručnomišljenje.
(3) O podnesenom zahtjevu iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona i studiji iz
stavka 1. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i provodi javnu
raspravu na način propisan uredbom iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o procjeni utjecaja ponovnog
uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu u
roku od 30 dana od primitka studije iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 76.
(1) Ministarstvo, na temelju stručnog mišljenja Zavoda iz članka 74. stavka
4., odnosno članka 75. stavka 4. ovoga Zakona i uz prethodnu suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede,
morskog ribarstva, slatkovodnog ribarstva ili vodnog gospodarstva te
uzimajući u obzir mišljenje javnosti, izdaje dopuštenje za ponovno uvođenje
nestale zavičajne divlje vrste u prirodu ili za repopulaciju ako utvrdi da ne
postoji ekološki rizik.
(2) Dopuštenje iz članka 74. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.
(3) Dopuštenje iz članka 74. ovoga Zakona sadrži uvjete uvođenja zavičajne
divlje vrste u prirodu ili njezine repopulacije, rok za obavljanje aktivnosti te
obvezu praćenja i izvješćivanja.
(4) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 74. ovoga
Zakona dužna je odmah po uvođenju nestale zavičajne divlje vrste u prirodu
ili repopulaciji izvijestiti Ministarstvo, pratiti zavičajnu divlju vrstu nakon
uvođenja u prirodu ili njezine repopulacije na način propisan uredbom iz
članka 68. stavka 3. ovoga Zakona te o tome izvijestiti Ministarstvo.
Članak 77.
(1) Na temelju mišljenja Zavoda o potrebi ponovnog uvođenja ili
repopulacije nestale, odnosno ugrožene zavičajne divlje vrste u prirodu,
Ministarstvo može donijeti odluku o ponovnom uvođenju ili repopulaciji
nestale, odnosno ugrožene zavičajne divlje vrste u prirodu.
(2) Na postupak donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući
način se primjenjuju odredbe članaka 74., 75. i 76. ovoga Zakona.
(3) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se adresat obveze ponovnog
uvođenja ili repopulacije nestale, odnosno ugrožene zavičajne divlje vrste u
prirodu, način i uvjeti ponovnog uvođenja zavičajne divlje vrste u prirodu ili
njezine repopulacije, rok za obavljanje aktivnosti i obveza praćenja i
izvješćivanja.
5. Uzgoj divljih vrsta
Članak 78.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati stranu divlju vrstu dužna je
ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za izdavanjemdopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– lokaciju i opis uzgajališta,
– datumplaniranog početka uzgoja,
– znanstvene i hrvatske nazive vrsta, broj ili količinu te podrijetlo matičnih
jedinki,
– dokaz o tome da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima koji
onemogućavaju naseljavanje u prirodu (npr. sigurnosne mjere radi
sprječavanja bijega, nekontroliranog širenja i/ili krađe).
(3) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Zavodu na
stručnomišljenje.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o ekološkom riziku uzgoja
strane divlje vrste u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga
članka.
Članak 79.
(1) Iznimno od članka 78. ovoga Zakona, dopuštenje za uzgoj strane divlje
vrste na temelju posebnog propisa iz područja šumarstva, biljnog zdravstva,
lovstva, veterinarstva, slatkovodnog ribarstva ili morskog ribarstva izdaje
nadležno središnje tijelo državne uprave prema tom propisu, uz prethodnu
suglasnost Ministarstva.
(2) Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da ne postoji
ekološki rizik.
(3) Iznimno od članka 78. ovoga Zakona, pravna i fizička osoba koja
namjerava uzgajati stranu vrstu iz pravilnika iz članka 68. stavka 4. ovoga
Zakona za koju nije potrebno dopuštenje za uvoz i stavljanje na tržište, nije
dužna ishoditi dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona.
Članak 80.
(1) Ako u postupku izdavanja dopuštenja iz članka 78. ovoga Zakona
Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja
zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu u roku
koji nemože biti dulji od jedne godine.
(2) Po zaprimanju, Ministarstvo bez odgađanja dostavlja studiju iz stavka 1.
ovoga članka Zavodu na stručnomišljenje.
(3) O podnesenom zahtjevu iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona i studiji iz
stavka 1. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i provodi javnu
raspravu na način propisan uredbom iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona.
(4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o procjeni utjecaja uzgoja
strane vrste na prirodu u roku od 30 dana od primitka studije iz stavka 1.
ovoga članka.
Članak 81.
(1) Ministarstvo, na temelju stručnog mišljenja Zavoda iz članka 78. stavka
3., odnosno članka 80. stavka 4. ovoga Zakona i uzimajući u obzir mišljenje
javnosti, izdaje dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona ako utvrdi da ne
postoji ekološki rizik.
(2) Dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.
(3) Dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona, odnosno suglasnost iz članka 79.
stavka 1. ovoga Zakona sadrži uvjete pod kojima se dopušta uzgoj, rok za
obavljanje aktivnosti, te obvezu izvješćivanja.
(4) Popis jedinki strane divlje vrste za koji se dopušta uzgoj sastavni je dio
dopuštenja iz članka 78. ovoga Zakona.
(5) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 78. ovoga
Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o uzgoju divlje vrste.
Članak 82.
(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati strogo zaštićenu zavičajnu
divlju vrstu dužna je ishoditi dopuštenjeMinistarstva.
(2) Zahtjev za izdavanjemdopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
– lokaciju i opis uzgajališta,
– datumplaniranog početka uzgoja,
– znanstvene i hrvatske nazive vrsta, opis matičnog fonda, broj ili količinu
matičnih jedinki, dokaz o zakonitom podrijetlu matičnih jedinki, opis
smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki,
– opis metode uzgoja,
– opis sigurnosnihmjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki,
– procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje