Seite 8 - buk8

Basic HTML-Version

Što je Crvena knjiga?
Crvena knjiga tiskano je djelo koje objedinjuje
podatke o ugroženim divljim svojtama pojedine
taksonomske skupine životinja i biljaka uvrštenim u
crveni popis ugroženih svojti u Republici Hrvatskoj,
svrstavajući ih u određene kategorije ugroženosti,
prema kriterijima Međunarodnog saveza za očuva-
nje prirode (IUCN – International Union for the Con-
servation of Nature and Natural Resources). Sadrži
opis i fotografiju ili crtež svojte, biologiju, nalaze i
kartu njene rasprostranjenosti u Hrvatskoj, eko-
loške značajke, postojeću zakonsku zaštitu, uzroke
ugroženosti i prijedlog mjera očuvanja, prema
najnovijimdostupnimpodacima.
Prve aktivnosti na izradi crvenih popisa i knjiga
ugroženih biljaka i životinja u Hrvatskoj počele su
1988. Do sada je izrađeno osamnaest crvenih
popisa: ptica, sisavaca, gmazova i vodozemaca,
slatkovodnih riba, morskih riba, danjih leptira,
vretenaca, trčaka, obalčara, špiljske faune, koralja,
kopnenih i slatkovodnih puževa, lišajeva, gljiva,
vaskularne flore, morskih algi, morskih cvjetnica i
slatkovodnih rakova.
Sustavne aktivnosti na izradi crvenih knjiga,
prema kriterijima IUCN-a, počele su 2000. Do sada
ih je tiskano devet: ptica, sisavaca, gmazova i
vodozemaca, slatkovodnih riba, morskih riba, vre-
tenaca, špiljske faune, gljiva i vaskularne flore.
Projekt Crvena knjiga Republike Hrvatske pokrenulo
je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe-
nja, a njegovo provođenje, nakon 2002., nastavio
je, u suradnji s brojnim znanstvenicima i mjero-
davnim hrvatskim institucijama, Državni zavod za
zaštituprirode.
Crveni popis dinamičan je dokument, koji treba
stalno osvježavati prema stanju u prirodi i novim
podacima o biljnim i životinjskim svojtama, pa zbog
toga i crvenu knjigu, koja daje prikaz trenutnog
stanja, treba revidirati u skladu s novim podacima.
Na Crvenom popisu ugroženih svojti u Republici
Hrvatskoj nalazi se 2 456 biljnih i životinjskih svojti
prema IUCNkategorijama (tab. 1).
Crvena knjiga alat je, odnosno stručna pod-
loga, u zaštiti biološke raznolikosti, koji služi tomu
da se probudi svijest javnosti i vladinih službi, po-
taknu prioritetne mjere zaštite i očuvaju ugrožene
svojte.
Drago Marguš
ZAŠTITA
6 BUK
- ZAŠTITA