S ciljem što kvalitetnijeg upravljanja šumama koje se nalaze u zaštićenom području kategorije nacionalnog parka i strogog rezervata, koje su u nadležnosti sektora zaštite prirode, nužno je uskladiti izradu planskih dokumenata.

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ započela je, u suradnji s ugovorenim provoditeljem aktivnosti Pro Silva d.o.o., izradu Programa zaštite, njege i obnove šume „Usluga izrade nacrta programa zaštite šuma za područja EM zaštićena u kategorijama nacionalni park i strogi rezervat, Gr 4–Izrada konačnih nacrta programa zaštite, njege i obnove šuma za NP Krka“.

Na temelju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osiguralo je korištenje bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekata koji će pridonijeti postizanju ciljeva očuvanja bioraznolikosti obuhvaćenih Strategijom Europske unije o bioraznolikosti do 2020.

Odredbama Zakona o zaštiti prirode (ZZP) (čl. 56a. i 140.) definirani su izrada i donošenje planova upravljanja područjima ekološke mreže (EM), a upravljanje područjima koja se nalaze unutar šuma i šumskog zemljišta integrirano je u proces gospodarenja šumama na način propisan odredbama Zakona o šumama, Pravilnikom o uređivanju šuma i Šumskogospodarskom osnovom područja Republike Hrvatske.

S ciljem što kvalitetnijeg upravljanja šumama koje se nalaze u zaštićenom području kategorije nacionalnog parka i strogog rezervata, koje su u nadležnosti sektora zaštite prirode, nužno je uskladiti izradu planskih dokumenata kako bi se aktivnosti upravljanja mogle koordinirati s aktivnostima u područjima izvan nacionalnih parkova i strogih rezervata i kako bi se mogla napraviti odgovarajuća procjena/usporedba učinkovitosti upravljanja. Osim osnovnog cilja, učinkovitog upravljanja šumskim ekosustavima, programi zaštite šuma na odgovarajući će način kroz procese upravljanja integrirati i posebne zahtjeve ekološke mreže.

Program za šume utvrđuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima unutar zaštićenih područja u kategorijama strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata šumske vegetacije i park-šumi u razdoblju od deset godina.

Naručitelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

Suradnik na projektu: Javna ustanova „Nacionalni park Krka

Rok izrade programa: 2023. godina

Ukupna vrijednost izrade programa: 818.000,00 kn

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content