Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ uključila se, uz ostala zaštićena područja, u projekt Državne geodetske uprave „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Katastarska izmjera ima za svrhu uspostavu nove, sređene i usklađene katastarske i zemljišno-knjižne evidencije usklađene sa stvarnim stanjem na terenu.

Državna geodetska uprava u siječnju 2020. potpisala je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao korisnik bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Specifični ciljevi projekta jesu evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima iz kategorije strogih rezervata, nacionalnih i parkova prirode koji su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima iz kategorije nacionalnih parkova ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000 te povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima s ciljem jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku.

Geodetske podloge izrađuju se na homogeniziranim katastarskim planovima po katastarskim općinama. Područje katastarske izmjere u NP „Krka“ obuhvaća dijelove devetnaest katastarskih općina na području sedam jedinica lokalne samouprave: Šibenika, Skradina, Drniša, Promine, Kistanja, Ervenika i Knina. Rok izvedbe projekta je prosinac 2022.

U projektnim aktivnostima surađuju Geodetski zavod d. d. Split, Geodetski zavod Rijeka d. o. o., Zavod za fotogrametriju d. d. Zagreb i Geoprojekt d. o. o. Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.766.828,94 kn, od čega na bespovratna sredstva EU-a otpada 31.173.724,75 kn. Rok provedbe je četiri godine.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content