Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

Stanišni tip Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu (*6110), koji prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NN 27/2021) obuhvaća stanišni tip B.2.4. (Pionirske zajednice na karbonatnim osulinama), na području Hrvatske zastupljen je dvama stanišnim tipovima: B.2.4.1. (Pionirska zajednica sukulenata) i B.2.4.2. (Sastojine planinske hrapavice). Te zajednice pojavljuju se na prirodnim, ali i umjetnim staništima, najčešće na dolomitnoj podlozi, i predstavljaju inicijalnu fazu vegetacijske sukcesije.

Od travnja do lipnja 2023. provedeno je inicijalno istraživanje toga stanišnog tipa na području NP „Krka“, navedenog u Popisu ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske, koji je ujedno i ciljani stanišni tip ekološke mreže Natura 2000 Šire područje NP „Krka“ (HR2000918).

Preliminarna istraživanja pokazala su da je stanišni tip *6110 (NKS B.2.4.) prisutan unutar granica NP „Krka“ na sljedećim područjima: Tanjgina glavica, Marjanovića torovi, Roški slap, Visovačko jezero (Stinice), kanjon Čikole (okolica Torka i okolica utvrde Ključica), na kojima su zastupljene pionirske zajednice sukulenata na karbonatnim osulinama (NKS B.2.4.1.), dok pionirske sastojine planinske hrapavice na karbonatnim osulinama (NKS B.2.4.2.) nisu pronađene. Na potvrđenim nalazištima zajednica uglavnom obrasta male, fragmentirane površine veličine 1-5 m2 .

Kao najčešće vrste, u sastavu pronađenih pionirskih zajednica sukulenata na karbonatnim osulinama zabilježeni su žućkastozeleni žednjak (Sedum ochroleucum), bolonjski žednjak (S. sexangulare), oštri žednjak (S. acre), crvenkasti žednjak (S. rubens), veliki žednjak (S. telephium ssp. maximum), rani gladuš (Erophila verna ssp. praecox), kamenjarska grančika (Hornungia petraea) i prstasta kamenika (Saxifraga tridactylites).

Radi detaljnijeg utvrđivanja rasprostranjenosti i sastava stanišnog tipa *6110 unutar granica Parka, provest će se dodatna istraživanja s naglaskom na obavljanje većeg broja fitocenoloških snimki kako bi se mogle provesti mjere zaštite s ciljem sprječavanja vegetacijske sukcesije.

 

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content