Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i/ili očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana (Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, te smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Plan upravljanja se donosi za razdoblje od deset godina (2023.-2032.) uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina, a provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja.

Plan upravljanja pod šifrom 6005 obuhvaća područje Nacionalnog parka „Krka“ (NP „Krka“) te dva područja ekološke mreže značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS): Bunari (HR2001492) i Šire područje NP „Krka“ (HR2000918).

Plan upravljanja pod šifrom 7006 obuhvaća područje ekološke mreže HR1000026 Krka i okolni plato te zaštićena područja Značajni krajobraz Čikola i Značajni krajobraz Krka – gornji tok.

Planovi upravljanja izrađeni su u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, kao dio usluge izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima iz Grupe 5. Projekt je sufinanciran iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content