Uz prirodne ljepote kanjona, rijeka Krka odlikuje se i bogatom kulturnopovijesnom baštinom, koja svjedoči o suživotu čovjeka i prirode na njezinu prostoru od prapovijesti do danas.

Kulturna baština zajedničko je bogatstvo žitelja Pokrčja, a zaštita spomenika je najvažniji činilac za prepoznavanje i očuvanje kulturnog identiteta toga kraja.

Prvi stanovnici uz rijeku Krku nastanjivali su špilje, koje su im pružale siguran zaklon od prirodnih nepogoda i divljih zvijeri. Špilje su korištene kao trajne nastambe ili kao privremena skloništa, a dijelom i kao groblja (nekropole). Tijekom brončanog i željeznog doba na rubovima kanjona rijeke izgrađena su brojna gradinska naselja ili utvrđenja.

S dolaskom Rimljana na prostor rijeke Krke u 1. st. pr. Kr. počela je urbanizacija većih razmjera. Riječ je u prvom redu o vojnim strukturama (vojnom logoru Burnumu i pet manjih kaštela) te cestama i vodovodima. Prema uzusima antičkog urbanizma, izgrađena su gradska središta poput Scardone i Burnuma, sa svom urbanom infrastrukturom. Izgrađeno je i nekoliko vila rustika (seoskih gospodarstava), u kojima su uglavnom stanovali isluženi vojnici iz Burnuma.

Razdoblje srednjega vijeka obilježile su brojne utvrde na obalama Krke, koje, osim povijesne, imaju i izuzetnu ambijentalnu vrijednost. Među njima se posebno ističu Ključica, Trošenj i Nečven. U neposrednoj blizini utvrda podignuta su i brojna naselja, koja dijelom i danas postoje.

Duž toka rijeke Krke, posebice na slapištima, izgrađena su brojna postrojenja koja za pogon koriste snagu vode: vodenice, stupe i koševi. Sklopovi vodenica specifično su svjedočanstvo tradicijskog života i načina privređivanja kojeg kontinuitet seže u starija povijesna razdoblja.

U novome vijeku došlo je do velikih promjena u eksploataciji vodene snage. Druga industrijska revolucija iznjedrila je novo pogonsko gorivo – električnu energiju, tako da su na Krki izgrađene četiri hidroelektrane te niz industrijskih objekata koji su koristili tu energiju.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content