Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

Ciljevi istraživanja bili su inventarizacija, kartiranje i procjena ugroženosti vodozemaca i gmazova, s naglaskom na ciljne vrste barsku kornjaču Emys orbicularis, čančaru Testudo hermanni i crvenkrpicu Zamenis situla, i predlaganje metoda i dinamike njihova praćenja. Područje NP „Krka“ važno je stanište i mrkog ljuskavog guštera Algyroides nigropunctatus, smukulje Coronella austriaca i crnokrpice Telescopus fallax. Tijekom terenskog istraživanja zabilježene su četiri vrste vodozemaca i petnaest vrsta gmazova, tako da je, uz pregled literature i neobjavljene podatke istraživača, na istraživanom području zabilježeno ukupno devet vrsta vodozemaca i dvadeset jedna vrsta gmazova. Najrasprostranjenija vrsta vodozemaca je zelena žaba. Zanimljivo, pronađena je odrasla leucistična (s manjkom pigmenata u koži) jedinka smeđe krastače. Vodozemci su jako osjetljivi na promjene u okolišu, pa promjene u njihovoj brojnosti i distribuciji na određenim staništima mogu biti jasan pokazatelj negativnih trendova. Na istraživanom području najčešće su vrste gmazova krška i primorska gušterica. Kratkoročno je procijenjeni trend populacija ciljnih vrsta stabilan.

Općenito, stanje faune vodozemaca i gmazova na širem području Nacionalnog parka „Krka“ povoljno je, velikim dijelom zbog visokog stupnja zaštite koju pruža Park. Staništa su u dobrom stanju, pa treba samo aktivno održavati njihov stupanj očuvanosti. Zabrinjavajuće točke za istraživane vrste jesu pojedinačne lokve na platou rijeke Krke koje posljednjih godina imaju tendenciju zarastanja i isušivanja i prometnice na kojima je zabilježeno stradavanje jedinki u sudaru s automobilima.

 

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

  19/12/2023
Projekt „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja"

U sklopu projekta „Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke fitobentos kao indikator stanja“ provedena su tri uzorkovanja fitobentosa, u kolovozu 2022., lipnju 2023. i rujnu 2023.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content