Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

U tu svrhu provedeni su opsežni terenski radovi i analizirani njihovi rezultati. Metodološki pristup utvrđivanju stanja i mjera koje treba poduzeti obuhvaća utvrđivanje elemenata strukture i funkcije stanišnog tipa na transektima položenima na odgovarajućim lokalitetima.

Na svakom od transekata utvrđeni su elementi strukture stanišnog tipa: sastav i udjel tipičnih nepovoljnih i standardnih (uobičajenih) vrsta za taj stanišni tip, a površina obuhvata (šire područje transekta) relevantna je za procjenjivanje elemenata funkcija stanišnog tipa (zastupljenost mrtvih stabala i intenzitet stresnih činilaca). Pored toga, utvrđen je stupanj prisutnosti i utjecaja abiotičkih (poplava, požara) i biotičkih (fitogenih, zoogenih i antropogenih) činilaca, posebice ako predstavljaju prijetnju očuvanju stanišnog tipa u povoljnom stanju. Svi ti parametri analizirani su u konačnoj ocjeni stanja očuvanosti stanišnog tipa, prepoznavanju pritisaka i preporuci mjera zaštite koje je potrebno poduzeti da bi se očuvao u povoljnom stanju.

Stanišni tip 91F0 obuhvaća vlažne, povremeno poplavne šume u kojima prevladavaju higrofiti, a od drveća su ključne vrste poljski jasen, nizinski brijest, crna joha i bijela vrba. U NP „Krka“ rasprostire se uglavnom u obalnom području i na terasama uz rijeke Krku i Čikolu, a površina mu iznosi 63,87 ha. Najznačajniji lokaliteti rasprostiranja jesu Skradinski buk, Manastir Krka, Miljacka mlin i Bilušića buk uz rijeku Krku i Ključica uz rijeku Čikolu.

Stanišni tip 9340 obuhvaća šume hrasta crnike s mediteranskim vrstama, od koji su, uz hrast crniku, posebice važne zelenika (Phillyrea sp.), crni jasen, grmoliki grašar, tršlja, tetivika i druge. Tip 9340 rasprostire se na području Mačkovice, a površina mu iznosi 17,25 ha.

Na četirima lokalitetima stanišnog tipa 91F0 (Skradinskom buku, Manastiru Krka, Miljacka mlinu i Bilušića buku) utvrđeno je njegovo dobro stanje. Površina stanišnog tipa u dobrom stanju iznosi 51,32 ha. Ocjena se bazira prije svega na udjelu i pokrovnosti vrsta tipičnih za taj stanišni, tip među kojima su posebice važne Fraxinsus angustifolia, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Salix alba i, u grmlju, Cornus sanguinea i Crataegus monogyna, dok je rijedak Humulus lupulus. U prizemnom sloju to su Aristolochia rotunda, Lysimachia nummularia i Berula erecta, dok su ostali higrofiti rjeđi. Relativno je veći broj vrsta iz okolnih suših šumskih staništa mediteranskog područja koje se spuštaju do samog riječnog korita. To je uobičajeno ponajprije zbog fitoklimata i biljnih vrsta koje podnose uvjete suše u većem dijelu godine. U dijelu lokaliteta prisutne su strane invazivne vrste, koje u trenutnoj fazi nisu veća prijetnja za njegovu opstojnost, no sigurno je da će se njihova brojnost i pokrovnost u budućnosti povećati. Suho mrtvo drvo uglavnom je umjereno do obilno prisutno. Važan činilac u opstanku ovoga tipa u NP „Krka“ jest činjenica da je u hidrološkoj postaji na Skradinskom buku zabilježen povoljan trend razine voda u posljednjih tridesetak godina. Na lokalitetu Skradinski buk vrlo je značajan utjecaj posjetitelja, a na lokalitetu Manastir Krka domaćih životinja.

Na lokalitetu Ključica (Čikola) stanje stanišnog tipa ocijenjeno je kao loše (12,55 ha). Razlog je prije svega u slaboj zastupljenosti jasena i velikom sušenju brijesta koje je dovelo do zašikarenosti staništa, izostanku pomlađivanja tipičnih vrsta i prisustvu nepovoljnih stranih vrsta te zakorovljenju dijela lokaliteta problematičnim zavičajnim vrstama.

Stanje stanišnog tipa 9340 na lokalitetu Mačkovica je dobro. Veći broj tipičnih vrsta, posebice Quercus ilex, Fraxinus ornus, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Coronilla emerus ssp. emeroides, Smilax aspera i druge prisutne su gotovo na svim transektima i području lokaliteta. Invazivne vrste koje bi ugrožavale tip nisu prisutne. Mrtvo drvo je umjereno i u zadovoljavajućem obujmu prisutno na cijelom lokalitetu.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  26/03/2024
Praćenje gnijezdećih parova ušara (Bubo bubo) na području NP „Krka“ 2024. godine

Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

  07/03/2024
Praćenje stanja (monitoring) čovječje ribice 2023. godine

Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

  30/01/2024
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2024. godine

I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content