Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

Monitoring stanja i strukture šumskih zajednica na području NP „Krka“ u 2023. godini proveo je Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko. Taj je projekt nastavak višegodišnjeg praćenja stanja šuma na pet trajnih pokusnih ploha, različitih šumskih zajednica: sjemenjača hrasta medunca u predjelu Stinice, sastojina hrasta crnike u predjelu Mačkovica, sastojina alepskog bora u predjelu Žurića brdo, poplavne šume poljskog jasena kod Manastira Krka i panjača hrasta medunca u predjelu Donji Radići.

Inicijalnim istraživanjem tih šumskih zajednica utvrđeni su florni sastav i struktura osnovnih sastojinskih elemenata (vrsta drveća, broj stabala (N/ha), temeljnica (m²/ha), prosječni prsni promjer (cm)). Ti su parametri bitni za ocjenu ukupnog stanja šumskih zajednica. Njihovo višegodišnje praćenje daje uvid u razvoj šumskih zajednica i mogućnost njihove prirodne obnove, s naglaskom na autohtone vrste drveća toga područja. Na osnovi provedenih monitoringa utvrđena je visoka bioraznolikost šumskih ekosustava Parka i definirane smjernice za njezino očuvanje.

Usporedba najzastupljenijih šumskih zajednica u Parku pokazuje da se šumske sastojine nalaze u progresiji, kako površinski tako i brojem drveća glavnih vrsta i povećanjem vrijednosti svih strukturnih parametara. Primjerice, 2023. godine broj stabala poljskog jasena na području Manastira Krka iznosio je 1 091 po hektaru, s prosječnim prsnim promjerom od 17,8 cm, dok je taj broj 2018. iznosio 415 po hektaru, s prosječnim prsnim promjerom od 20,8 cm.

Na odabranim plohama prati se utjecaj biotičkih i abiotičkih činilaca, odnosno pojava biljnih bolesti i štetnika u Parku. Ukupno zdravstveno stanje šuma po lokacijama ocijenjeno je kao dobro, s malim i pojedinačnim napadima štetnika, tako da iz tih razloga za sada nisu potrebne mjere zaštite. Preporučuje se nastavak praćenja brojnosti štetnika jer bi gradacija tih vrsta mogla prouzročiti štete u šumskim zajednicama i narušiti zdravstveno stanje drveća.

U šumskoj zajednici hrasta medunca i bijelog graba na lokaciji Stinice postavljeni su kišomjeri. Analizom prikupljenih uzoraka kišnice (dvanaest uzoraka godišnje) prati se utjecaj zračnog onečišćenja na šumske zajednice. Kontinuirana mjerenja u pravilnim vremenskim razmacima omogućuju praćenje trenda i vezu iona dospjelih atmosferskim taloženjem. Rezultati analiza uzoraka ukazuju na to da u određenim periodima dolazi do povećanog taloženja dušikovih i kiselih spojeva. Kritična opterećenja tim spojevima zasad nisu dosegnuta te se preporuča nastavak mjerenja atmosferskih taloženja u šumskim sastojinama.

S ciljem zaštite i očuvanja šuma kao važne sastavnice ovog zaštićenog područja, preporučuje se daljnja provedba monitoringa šumskih ekosustava i njihovih sastavnica, s naglaskom na detekcije eventualnih štetnika i biljnih bolesti i donošenje mjera njihova suzbijanja.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  26/03/2024
Praćenje gnijezdećih parova ušara (Bubo bubo) na području NP „Krka“ 2024. godine

Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

  07/03/2024
Praćenje stanja (monitoring) čovječje ribice 2023. godine

Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  30/01/2024
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2024. godine

I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content