I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

Prebrojavanje je obavljeno 13. i 14. siječnja direktnim promatranjem s kopna i iz plovila. Obavili su ga volonteri, ornitolozi Ivan Budinski i Tomislav Sotinac, iz udruge Biom i djelatnici JU „NP Krka“. Pored vodarica, bilježena su i opažanja vodomara i ptica grabljivica.

Na području Parka ukupno je zabilježeno dvadeset vrsta vodarica s 1 729 jedinki. Brojnošću su prevladavale liske, divlje, krunate i glavate patke i veliki vranac, koji zajedno čine 85,60 % ukupno zabilježenih jedinki ptica vodarica na zimovanju.

Na zimovanju je zabilježeno deset vrsta pataka (divlja, kreketaljka, žličarka, zviždara, kržulja, glavata, gogoljica, njorka, krunata i batoglavica), dvije vrste gnjuraca (mali i ćubasti), dvije vrste vranaca (mali i veliki), dvije vrste čaplji (velika bijela i siva), crvenokljuni labud, mlakuša, liska i galeb klaukavac.

Kao i prethodnih godina, najviše ptica na zimovanju zabilježeno je na širem području jezera Torak, odnosno na ušću rijeke Čikole u Krku. Tu je zabilježeno čak sedamnaest vrsta ptica vodarica. Najveće jato, liski, brojilo je tristo pedeset jedinki.

Ptice vodarice sve su ugroženija skupina ptica, najviše zbog uništavanja njihovih staništa. Stoga se na području Parka očuvanju njihovih staništa, prvenstveno tršćaka, pridaje posebna pozornost. Ptice vodarice i njihova staništa pratit ćemo i dalje kako bismo, uspoređivanjem njihove brojnosti i stanja iz prethodnih godina, mogli procijeniti trend populacija pojedinih vrsta i na vrijeme planirati provođenje mjera njihove zaštite i očuvanja.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

  14/12/2023
Analiza stanja populacija ciljnih vrsta ptica područja ekološke mreže HR1000026 Krka i okolni plato na području ekološke mreže HR2000918 Šire područje NP Krke

Na širem području Nacionalnog parka „Krka“ u 2023. godini Udruga BIOM provela je detaljnu analizu stanja populacija ciljnih vrsta ptica Natura2000 područja HR1000026 Krka i okolni plato

  17/11/2023
Praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija

U travnju i rujnu 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija na širem području „NP Krka“ u podzemnim skloništima Miljacka II, Velika pećina Kaočinka i Topla pećina, Čikola

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content