Na širem području Nacionalnog parka „Krka“ u 2023. godini Udruga BIOM provela je detaljnu analizu stanja populacija ciljnih vrsta ptica Natura2000 područja HR1000026 Krka i okolni plato

Na području Parka utvrđen je jako teritorijalan gnijezdeći par crvenoglavog djetlića D. medius u najvećoj očuvanoj sastojini vlažnih šuma u blizini Manastira Krka, dok je vodomar A. atthis vjerojatno neredovita i malobrojna gnjezdarica.

Voljić maslinar H. ovivetorum u recentnim istraživanjima na području Parka nije zabilježen, te se smatra neredovitom gnjezdaricom.

Od gnjezdarica tršćaka koje su i ishranom vezane za tršćak, jedino je čapljica voljak I. minutus stalna gnjezdarica u Parku. S obzirom da nisu zabilježene prijetnje ni degradacije staništa, potrebno je provesti dodatna terenska istraživanja kako bi se utvrdio status ostalih ciljnih vrsta: riđe štijoke P. porzana, sive štijoke P. parva, male štijoke P. pusilla i bukavca B. stellaris. Moguće je da su te vrste, koje su načinom života vezane za tršćake, na području Parka tek povremene gnjezdarice u godinama u kojima im odgovaraju hidrološki uvjeti.

Gnjezdarice otvorenih suhih travnjaka na zaravnjenim terenima, kratkoprsta ševa C. brachydactyla, velika ševa M. calandra i ćukavica B. oedicnemus, najugroženije su ciljne vrste Natura2000 područja Krka i okolni plato. Radi njihova očuvanja potrebno je provesti mjere zaštite njihovih staništa, a za restauraciju se predlažu travnjaci gdje se te vrste još bilježe u malim brojevima.

Gnjezdarice suhih travnjaka, mozaičnih staništa i stjenovitih staništa primorska trepteljka A. campestris, jarebica kamenjarka A. graeca, rusi svračak L. collurio, sivi svračak L. minor i ševa krunica L. arborea skupina su koju je potrebno dodatno istražiti jer su u pitanju relativno brojne i široko rasprostranjene vrste za koje se očekuje da im brojnost pada zbog zarastanja staništa u gustu šikaru.

Zimovalice i preletnice vlažnih staništa patke, gnjurci, vranci, čaplje, liska i kokošica nisu ugrožene iako su u recentnim istraživanjima zabilježene u manjem broju. Smanjena brojnost vjerojatno nije uzrokovana stanjem staništa, jer je ono očuvano, već sve blažim zimama, zbog čega te vrste zimuju znatno sjevernije. Zbog negativna utjecaja štuke E. lucius na ekosustav Krke, predlaže se povezivanje ornitoloških i ihtioloških istraživanja zbog mogućeg negativnog utjecaja te vrste i na ptice vodarice.

Od grabežljivica, mali sokol F. peregrinus i eja strnjarica C. cyaneus malobrojne su zimovalice otvorenih i mozaičnih ruralih krajolika, zabilježene u sjevernom dijelu Parka. Eja močvarica C. aeruginosus na zimovanju se standardno bilježi na području Parka tijekom zimskog prebrojavanja ptica. Gnjezdište surog orla A. chrysaetos kod Nečvena već godinama nije korišteno, a nisu zabilježena ni opažanja sivog sokola F. peregrinus. Bilježenje bukoča P. haliaetus kao preletnice temelji se na slučajnim opažanjima jer nije moguće provesti ciljno istraživanje.

 

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

  30/01/2024
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica u NP „Krka“ 2024. godine

I ove godine JU „NP Krka“ priključila se zimskom prebrojavanju ptica vodarica, najstarijem i najvećem monitoringu bioraznolikosti na svijetu, koji organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja. Provodi se od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982.

  17/11/2023
Praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija

U travnju i rujnu 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija na širem području „NP Krka“ u podzemnim skloništima Miljacka II, Velika pećina Kaočinka i Topla pećina, Čikola

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content