U travnju i rujnu 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija na širem području „NP Krka“ u podzemnim skloništima Miljacka II, Velika pećina Kaočinka i Topla pećina, Čikola

Provedene aktivnosti bile su nastavak višegodišnjih istraživanja i praćenja šišmiša na širem području Parka i njegove okolice. Terenska istraživanja provedena su u skladu sa smjernicama međunarodnog Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (UNEP\EUROBATS) i nacionalnim programom praćenja stanja šišmiša na području Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja podataka o populacijama šišmiša koje obitavaju u navedenim skloništima u razdoblju sezonskih migracija, o njihovoj brojnosti i sastavu vrsta. Na temelju terenskih opažanja, analizirane su i moguće prijetnje skloništima i dane preporuke za daljnje aktivnosti.

Zabilježeno je ukupno osam vrsta šišmiša: Rhinolophus blasii (Blazijev potkovnjak), R. euryale (južni potkovnjak), R. ferrumequinum (veliki potkovnjak), Myotis blythii (oštrouhi šišmiš), M. emarginatus (riđi šišmiš), M. capaccinii (dugonogi šišmiš), Eptesicus serotinus (kasni noćnjak) i Miniopterus schreibersii (dugokrili pršnjak). Sve zabilježene vrste, osim vrste Eptesicus serotinus (kasni noćnjak), uključene su u Dodatak II Direktive o staništima, odnosno u Popis biljnih i životinjskih vrsta od značaja za Europsku uniju koje zahtijevaju zaštitu.

Velika pećina Kaočinka prvenstveno ima ulogu tranzicijskog skloništa. Njezino značenje prvi put je potvrđeno u okviru ovog projekta kada su u istraživanju u rujnu 2023. u njoj zabilježene veće kolonije vrsta R. euryale i R. ferrumequinum. Špilja Miljacka II ujedno je i važno ljetno sklonište, a Topla pećina je u istraživanjima provedenim 2023. također prepoznata kao važno tranzicijsko sklonište, ali joj status ljetnog skloništa treba potvrditi daljnje praćenje. Zbog malog broja istraživanja i često upitne pouzdanosti podataka dobivenih njima, do drugih spoznaja o tim šišmišima nije moguće doći, pa treba i dalje redovito pratiti stanje populacija šišmiša u sezonskim migracijama.

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  26/03/2024
Praćenje gnijezdećih parova ušara (Bubo bubo) na području NP „Krka“ 2024. godine

Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

  07/03/2024
Praćenje stanja (monitoring) čovječje ribice 2023. godine

Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content