U ljeto 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje ljetnih skloništa šišmiša na širem području NP „Krka“, uključujući špilje Miljacka II i Topla pećina i most kod slapa Brljan

Provedene aktivnosti nastavak su višegodišnjih istraživanja i praćenja šišmiša na širem području Parka i njegove okolice. Terenska istraživanja provedena su u skladu sa smjernicama međunarodnog Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (UNEP\EUROBATS) i nacionalnim programom praćenja stanja šišmiša na području Republike Hrvatske, koji je odobrilo nadležno Ministarstvo. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja podataka o populacijama šišmiša koje u navedenim skloništima obitavaju u razdoblju formiranja porodiljnih kolonija, o njihovoj brojnosti i sastavu vrsta, uz analizu mogućih prijetnji skloništima. Na temelju terenskih opažanja date su i preporuke za daljnje aktivnosti.

Zabilježeno je ukupno sedam vrsta šišmiša, od kojih su sve uključene u Dodatak II Direktive o staništima, odnosno na „Popis biljnih i životinjskih vrsta od značaja za Europsku uniju koje zahtijevaju zaštitu“: Rhinolophus blasii (Blazijev potkovnjak), R. euryale (južni potkovnjak), R. ferrumequinum (veliki potkovnjak), Myotis blythii (oštrouhi šišmiš), M. emarginatus (riđi šišmiš), M. capaccinii (dugonogi šišmiš) i Miniopterus schreibersii (dugokrili pršnjak).

Analiza dosadašnjih opažanja u tim trima skloništima ukazuje na značajne varijacije u brojnosti šišmiša tijekom godina, međutim prikupljeni podatci nisu dostatni za detaljniju analizu trendova brojnosti prisutnih vrsta i činilaca koji na to utječu. Za detaljniju analizu i zaključke potrebno je redovito višegodišnje praćenje standardiziranim metodama u skladu s protokolom za praćenje faune šišmiša u podzemnim i nadzemnim skloništima.

 

Nekategorizirano

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  28/11/2023
Praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija

U travnju i rujnu 2023. godine tvrtka Geonatura d. o. o. provela je praćenje populacija šišmiša u vrijeme sezonskih migracija na širem području „NP Krka“ u podzemnim skloništima Miljacka II, Velika pećina Kaočinka i Topla pećina, Čikola

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content