Nastavak višegodišnjih istraživanja i praćenja šišmiša na području NP „Krka“ i njegove okolice

Na širem području Nacionalnog parka „Krka“ u siječnju 2023. godine proveden je monitoring hibernacijskih kolonija šišmiša, koji je uključivao pregled podzemnih skloništa Topla pećina, Velika pećina Kaočinka i Miljacka II. Monitoring je provela tvrtka Geonatura d. o. o.

Terenska istraživanja provedena su u skladu sa smjernicama međunarodnog Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (UNEP\EUROBATS), a korištena je i druga relevantna stručna i znanstvena literatura. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja podataka o populacijama šišmiša koji obitavaju u navedenim podzemnim skloništima u razdoblju hibernacije, dinamici kojom koriste te prostore, brojnosti šišmiša i sastavu vrsta, uz procjenu očuvanosti podzemnih skloništa i preporuke za daljnje aktivnosti.

Monitoringom su utvrđene varijacije u brojnosti i sastavu vrsta šišmiša, naročito za ljetnog razdoblja, pri čemu su istraživanja hibernacijskih kolonija provedena u nekoliko navrata i samo u pojedinim skloništima (Miljacka II, Topla pećina). Te varijacije tijekom godine mogu biti odraz stvarnih varijacija, ali i odraz razlika u opsegu pojedinih istraživanja i metodama koje su u njima u primijenjene. Moguće je i da se dio šišmiša zimi povremeno povuče u više, nedostupne dijelove kanala i pukotine. Ipak, prema rezultatima istraživanja 2023., vrlo je vjerojatno da šišmiši navedena skloništa ne koriste u velikom broju tijekom formiranja hibernacijskih kolonija, koje najčešće broje najviše dvadesetak jedinki.

U istraživanju u siječnju 2023. godine zabilježena je prisutnost ukupno četiri vrsta šišmiša: Myotis capaccinii (dugonogi šišmiš), Rhinolophus euryale (južni potkovnjak), R. ferrumequinum (veliki potkovnjak) i R. hipposideros (mali potkovnjak).

 

Monitoring

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  26/03/2024
Praćenje gnijezdećih parova ušara (Bubo bubo) na području NP „Krka“ 2024. godine

Od 6. veljače do 15. ožujka 2024. godine na sedamnaest lokaliteta duž kanjona rijeka Krke i Čikole, tijekom dvadeset pet terenskih izlazaka u večernjim satima, za zalaska Sunca, osluškivan je pjev mužjaka sove ušare

  07/03/2024
Praćenje stanja (monitoring) čovječje ribice 2023. godine

Čovječja ribica Proteus anguinus jedinstvena je vrsta: jedini je pravi podzemni kralješnjak Dinarida, pa kao takva predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo

  14/02/2024
„Praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex)“

Na području NP „Krka“ u 2023. godini tvrtka Prosilva d. o. o. provela je istraživanja kojima je utvrđeno stanje Natura 2000 stanišnih tipova 91F0 – poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia i 9340 – vazdazelene šume hrasta crnike (Quercus ilex ) i mjere koje treba poduzeti za njihovo očuvanje

  13/02/2024
Monitoring stanja i strukture reprezentativnih šumskih zajednica na području NP „Krka“

Nastavlja se višegodišnje praćenje stanja šumskih zajednica na području Nacionalnog parka „Krka“

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content