Tijekom 2021. i 2022. godine Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveo je istraživanje rasprostranjenosti i stanja populacija ciljanih vrsta slatkovodnih riba u NP „Krka“. Voditelj istraživanja bio je prof. dr. sc. Davor Zanella.

Istraživanja je provedeno s ciljem prikupljanja dodatnih odnosno novih podataka o zajednici slatkovodnih riba s obzirom na staništa i rasprostranjenost ciljanih vrsta, na temelju kojih će se izraditi osnova za zoniranje područja Ekološke mreže Natura 2000. Rezultati istraživanja poslužit će za donošenje specifičnih mjera za očuvanje ciljanih vrsta i određivanje indikatora uspješnosti implementacije tih mjera.

Rijeka Krka spada u vodotoke jadranskog slijeva s najvećim brojem zabilježenih slatkovodnih vrsta, te se po njihovoj brojnosti nalazi uz bok većim rijekama, kao što su Neretva i Cetina. Zbog velikog broja zabilježenih vrsta, Krka je jedno od najzanimljivijih ihtioloških područja Hrvatske, ali i Europe. Unatoč brojnim istraživanjima, granica slijeva Krke samo je djelomično riješena zato što čitav slijev leži na području krša, pa se granice podzemnih vodotoka ne mogu u potpunosti sagledati. Programom istraživanja rasprostranjenosti i stanja populacija ciljnih vrsta slatkovodnih riba NP „Krka“ predviđeno je istraživanje slatkovodne ihtiofaune rijeke Krke i njezinih pritoka unutar granica NP „Krka“ na području Šibensko-kninske županije. Uzorkovanje rijeke Krke i njezinih pritoka provedeno je kako bi na svakoj postaji skupljeni uzorak bio reprezentativan odnosno realan pokazatelj zajednice riba. Tijekom šesnaest dana u 2021. i 2022. godini obavljeno je osam terenskih istraživanja, prilikom kojih je provedeno uzorkovanje ihtiofaune. U istraživanju ihtiofaune primijenjeni su standardni postupak elektroribolova s obale ili iz čamca (aktivna metoda) i uzorkovanje u jezerima s pomoću standardiziranih jednostrukih najlonskih mreža „nordijskog tipa“ (pasivna metoda). Kao dopunske metode korištene su i metode udičarenja i postavljanja vrša. U istraživanjima su zabilježene ukupno dvadeset četiri vrste riba s 12 279 jedinki raspoređenih u šesnaest porodica. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta šest je strano: crni somić, babuška, gambuzija, sunčanica, bezribica i amur. Osam vrsta su zavičajne endemske vrste: oštrulja, mren, visovački glavočić, dalmatinska pijurica, drlja, ilirski klen i Turskijev klen. U ukupnom ulovu brojnošću dominiraju gambuzija (43,7 %), bezribica (24,1 %), drlja (15,4 %) i sunčanica (6,4 %), dok su sve ostale vrste u ukupnoj brojnosti zastupljene s manje od 5 %. Također, tijekom provedenog istraživanja najveći broj jedinki zabilježen je, očekivano, u rijeci Krki (9 253 jedinki ili 75,4 %), zatim na Visovačkom jezeru (1 690 jedinki ili 13,8 %) te na jezeru Torak (1 088 jedinki ili 8,9 %). U rijeci Čikoli i Šarenim jezerima zabilježen je manji broj jedinki u odnosu na ukupan broj (230 ili 1,9 % i 18 ili 0,1 %). U Čikoli i Krki zabilježene su po dvije ciljane vrste za EU ekološku mrežu Natura 2000: u Čikoli dalmatinska pijurica i oštrulja, a u Krki visovački glavočić i mren. Konačno, broj zabilježenih zavičajnih vrsta nešto je veći od broja stranih/translociranih (prenesenih), ali je zato broj jedinki stranih/translociranih vrsta na području rijeke Krke i njenih pritoka unutar i izvan granica NP „Krka“ daleko veći od broja zavičajnih vrsta.

Praćenje stanja zajednica riba, zavičajnih i unesenih vrsta, nastavit će se kako bi se moglo pravovremeno reagirati na promjene stanja i restaurirati pogodna staništa. Planirana su dodatna istraživanja ključnih i očuvanih staništa na rijeci Krki, kao i molekularna istraživanja okolišne DNA (environmental ili eDNA) radi utvrđivanja prisutnosti ciljanih vrsta i rijetkih endemskih i strogo zaštićenih vrsta u različitim staništima i različitim dijelovima porječja rijeke Krke.

 

Istraživanja

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  13/03/2024
Istraživanje herpetofaune na području NP „Krka“ 2023. godine

Istraživanje vodozemaca i gmazova (herpetofaune) na širem području Nacionalnog parka „Krka“ tijekom 2023. godine provela je tvrtka Biota d. o. o.

  25/01/2024
Istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve

Tijekom 2023. godine Udruga BIOM provela je istraživanje stanišnog tipa 3170* Mediteranske povremene lokve na području EM HR2000918 Šire područje NP Krka

  04/01/2024
Istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na ciljanim područjima rijeke Krke

U 2023. godini Hrvatsko biološko društvo provelo je istraživanje potencijala i intenziteta osedravanja na sedam sedrenih slapova rijeke Krke

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content