Popis gospodarskih subjekata s kojima je JU „NP Krka“ u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016)

  • Dječji vrtić ŠIBENSKA MASLINA, Ul. Branitelja domovinskog rata 2/G, 22000 Šibenik
  • Obrt za proizvodnju svijeća „DUJE“, Duilo 10, 22324 Bogatić, OIB: 82674381603
  • F5, obrt za usluge grafičkog dizajna, vl. Franka Bujas, Šibenik, Petra Preradovića 9
  • HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, 10000 Zagreb, OIB: 69693144506

Projektna dokumentacija

Dovršetak radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg građevinskog sklopa za interpretaciju prirode „Krka vrelo života“ Kistanje (DWG i PDF)


Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave s izmjenama i dopunama od 17. srpnja 2023.

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave od 1. siječnja 2023.

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave 2017.


 Plan javne nabave

Plan javne nabave JU „NP Krka“ za 2024. dostupan je na https://eojn.hr/

Plan javne nabave JU „NP Krka“ za 2023. dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan javne nabave JU „NP Krka“ za 2022. dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora JU „NP Krka“ dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Arhiva projektne dokumentacije (U izradi!)


 

109

km2

07

waterfalls

388

km bike route

47

km of hiking trails

10

entrances

Skip to content