Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  24.01.2015, 09:41h


Trideset godina Nacionalnog parka – projekti za budućnost Krke

 

Nacionalni park „Krka“ proglašen je 24. siječnja 1985. godine zbog geomorfološke, hidrološke i pejsažne vrijednosti krajolika, te ove godine slavi okrugli, trideseti rođendan. Javna ustanova koja upravlja Nacionalnim parkom provodi brojne projekte u cilju zaštite, održavanja i promicanja vrijednosti Parka. Godine 2011. donesen je, na razdoblje od deset godina, strateški dokument Plan upravljanja Nacionalnim parkom "Krka", s ciljem unaprjeđenja upravljanja i očuvanja dijela rijeke Krke u granicama obuhvata Parka.

Zaštita i očuvanje prirodne i kulturne baštine

Javna ustanova zadužena za upravljanje ovim zaštićenim područjem u proteklih trideset godina uspješno je provodila različite aktivnosti u cilju očuvanja prirodne i kulturnopovijesne baštine i edukacije: mjere zaštite prirode, krajobraza i vrsta, te održiva razvoja, istraživanje flore i faune, očuvanje tradicijske poljoprivrede, zaštitu kulturnopovijesnih spomenika, očuvanje tradicijske baštine i običaja. Uspješno je očuvana kakvoća vode i taloženja sedre u rijeci izgradnjom dvaju pročistača na Skradinskom buku, a sustavno se prati i rad hidroelektrane radi očuvanja ekološki prihvatljivog protoka. Aktivno su istraživane endemske svojte speleoloških objekata: u projektima “Inventarizacija speleoloških objekata ‘NP Krka’” i “Inventarizacija špiljske faune speleoloških objekata ‘NP Krka’” registrirano je 65 speleoloških objekata i 129 svojti, od kojih su 39 endemske. U cilju očuvanja kulturnopovijesne baštine provode se istraživanja i konzervatorski radovi na amfiteatru i vojnom logoru Burnum, a 2010. godine otvorena je Arheološka zbirka Burnum u sklopu budućeg Eko kampusa Puljane. Javna ustanova nastavlja provođenje projekta istraživanja i konzerviranja ostataka hidroelektrane „Krka“ kao vrijednog spomenika industrijske arhitekture, te srednjovjekovnih utvrda uz rijeku Krku Nečvena i Ključice. Godine 2014. započet je projekt “Inventarizacija i uloga životinjske komponente u procesu taloženja sedre”, a uskoro će biti završen i projekt “Uloga obraštajnih zajednica alga i inventarizacija mahovina u fitogenoj sedri”. Upravo je obavljeno i aerofotogrametrijsko i 3D lasersko snimanje, iz helikoptera, slapišta i obaju obala rijeke Krke za potrebe projekata praćenja stanja flore i obraštaja temeljnog Krkinog fenomena, sedre. Kontinuirano se saniraju protupožarni putovi u Nacionalnom parku „Krka“, te obavljaju monitoring šumskih ekosustava i inventarizacija travnjaka i biospeleološki monitoring triju specifičnih speleoloških objekata na području Parka, kao i brojni monitorinzi kojima je cilj zaštita i očuvanje biljnih i životinjskih svojti, s naglaskom na istraživanje flore starog dijela NP „Krka“.

Projekti na održavanju imovine i investicijska ulaganja

Od brojnih aktualnih infrastrukturnih projekata koje Nacionalni park „Krka“ podupire i provodi kao samostalni subjekt ili u suradnji s drugim institucijama i lokalnom zajednicom svakako treba istaknuti  uređenje desetak poučno-pješačkih staza, među kojima je jedna od najljepših staza u Hrvatskoj, poučno pješačke staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, dužine 8,5 km, uređenje koje je financirano s potporom Svjetske banke u iznosu od 6.041.508,85 kn.

Valja naglasiti i završetak arheoloških istraživanja Oziđane pećine, važnog pretpovijesnog lokaliteta, u kojem su pronađeni brojni tragovi čovjekovog boravka, a koja je 1. srpnja 2014. godine otvorena za posjetitelje. Oziđana je pećina, kao završna faza poučno-pješačke staze, dio nacionalnog Projekta integracije u EU Natura 2000, koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Radovi su financirani vlastitim sredstvima u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Približno milijun kuna utrošeno je za obnovu dviju vodenica na Skradinskom buku u sklopu etnosela, koje čuva uspomenu na stare obrte i način života stanovnika krajeva uz Krku. Od tekućih projekata, do kraja godine očekuje se dovršetak obnove Lugareve kuće i postavljanje turističko-informativne signalizacije na lokalnim prometnicama.

U tijeku je realizacija velikog projekta sanacije i opremanja Eko kampusa Puljane, u vrijednosti od 9,2 milijuna kuna, koji je dio većeg projekta, vrijednog 40 milijuna kuna, koji obuhvaća uređenje kampusa u cijelosti, dijela arheološkog nalazišta Burnum i dviju poučno-pješačkih staza između slapa Brljan i Manojlovačkih slapova. Očekuje se uređenje informativnog centra za posjetitelje u Laškovici, za što će Nacionalni park „Krka“ utrošiti 2,5 milijuna kuna vlastitih sredstava. Planira se izgradnja pročistača komunalnih voda na Roškom slapu, kao i proširenje mosta na njemu. U pripremi su i brojni novi projekti predviđeni Planom upravljanja, od kojih treba istaknuti rekonstrukciju prometnice Lozovac – Skradinski buk, duge 4 km, što će Nacionalni park „Krka“ financirati vlastitim sredstvima, u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Na ulazu Lozovac gradit će se i novi informativno-prihvatni centar za posjetitelje, vrijedan 70 milijuna kuna.

Edukacija i suradnja s lokalnim stanovništvom

Nacionalni park „Krka“ nije entitet sam za sebe, već je dio šire zajednice u kojoj egzistira, kao pravni subjekt već trideset godina, a kao subjekt razvoja života u ovom krškom kraju već tisućljećima. Zato Javna ustanova i danas provodi aktivnu suradnju s lokalnom zajednicom. Otvorene su ispostave u Skradinu, Drnišu i Kninu, u kojima se održavaju stručna predavanja. U 2014. godini počeli su susreti tradicijskih proizvođača poljoprivrednih proizvoda i gospodarstvenika uz Krku, koji će se nastaviti i ubuduće kroz brojna predavanja i radionice s temama važnim lokalnom stanovništvu. U cilju edukacije o važnosti brige za okoliš, Javna ustanova provodi, od 2012. godine, i radionice za odrasle “Znanjem do očuvanja”, tijekom cijelog ožujka, kada se obilježavaju važni datumi u zaštiti prirode. Tijekom školske godine održavaju se i radionice za djecu svih uzrasta, kako bi se naši najmlađi odgajali u duhu uvažavanja prirode i poznavanja i čuvanja okoliša u kojem žive. Nacionalni park „Krka“aktivno potiče i znanstveno-istraživački rad pa je u proteklih trideset godina provedeno 68 znanstvenih i stručnih prirodoslovnih istraživanja. U sklopu izdavačke djelatnosti, u razdoblju od 1994. do 2014. godine objavljene su 24 knjige, odnosno, s prijevodima, 33. Od izdanja koja očekujemo u 2015. godini ističe se Vodič za upravljanje zaštićenim područjima prirode – primjer dobre prakse u NP „Krka“. Od 2010. godine izlazi i časopis Buk, službeni glasnik Nacionalnog parka.