Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  08.06.2017, 08:36h


JN za financiranje projekata udruga

 

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2017. Natječaj će biti otvoren od 30. svibnja do 30. lipnja 2017.

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć. Preko javnog natječaja dodijelit će se 700.000,00 kn, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500,00 kn, a najveći 30.000,00 kn.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje ispunjavaju uvjete za prijavu na javni natječaj, a kojima je za realizaciju projekata u 2017. potrebna financijska pomoć, da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

Prijave se podnose osobno u upravi JU „NP Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno) na tu adresu, s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna za 2017. godinu – za natječaj, ne otvarati.

Javni natječaj s obrascima za prijavu objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici JU „NP Krka“: http://www.np-krka.hr/stranice/natjecaj-za-financiranje-projekata-udruga-iz-proracuna-ju-np-krka-za-2017-godinu/176.html 

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja neće se razmatrati.

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na mrežnoj stranici JU "NP Krka".