Seite 90 - buk8

Basic HTML-Version

IZVJEŠĆA
Faunističke i ekološke značajke
obalčara NP „Krka“
Obalčari (Plecoptera) su vodeni kukci čije ličin-
ke žive u vodi, a odrasli na kopnu. Slabi su letači pa
se po danu skrivaju u grmlju i travi ili ispod kamenja
u blizini vode. Uglavnom se ne hrane jer žive od
zaliha koje su nakupili u stadiju vodene ličinke. Žive
od nekoliko sati do nekoliko tjedana. Ličinke obal-
čara osjetljive sunamale količine otopljenog kisika i
toksične tvari u vodi pa njihova prisutnost ukazuje
na očuvanost ekosustava: u suvremenoj znanosti
prihvaćeni su kao bioindikatori stanja površinskih
voda potoka i rijeka. Stoga je Javna ustanova
„Nacionalni park Krka“ u suradnji s tvrtkom Oikon
d.o.o., Institutom za primijenjenu ekologiju iz
Zagreba u razdobljuodožujka 2012. doožujka 2013.
sustavno istražila obalčare na području NP “Krka”.
Istraživanje je trebalo utvrditi sastav obalčara na
području NP „Krka“, posebno moguće nove vrste u
fauni Hrvatske i njenog mediteranskog dijela, se-
zonsku dinamiku, odnosno periode pojavljivanja, i
broj generacija svih utvrđenih vrsta, njihovu raspro-
stranjenost i ekološke i biogeografske značajke, te
ukazati na indikatorske vrijednosti, IUCN kategorije
ugroženosti i stupanj zakonske zaštite prema Pravil-
niku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i stro-
go zaštićenim(NN99/09).
Terenska istraživanja, na devetnaest lokaliteta
(unutar granice NP “Krka”, od izvora Krke do Skra-
dinskog buka, na devet, na rijeci Krčić na tri, na
Butišnici na četiri, na Kosovčici na jednom i na Čikoli
na dva lokaliteta), obavili su Aleksandar Popijač i
Ignac Sivec. Odrasle jedinke kukaca sakupljane su
entomološkom mrežicom, a svlakovi na obalnom
bilju i kamenju ručno. Determinacija vrsta obavlje-
na je u laboratoriju u Zagrebu.
Na širem području NP „Krka“ zabilježeno je če-
trnaest vrsta obalčara. Broj vrsta obalčara u slijevu
rijeke Krke povećan je s četiri poznate na četrnaest
pa se izjednačio s brojem vrsta u slijevu rijeke Ce-
tine. Najviše vrsta (sedam) zabilježeno je u svibnju
2012. Najduže razdoblje pojavljivanja odraslih je-
88 BUK
- IZVJEŠĆA
Protonemura hrabei (Ignac Sivec)
Isoperla inermis (Ignac Sivec)