Seite 88 - buk8

Basic HTML-Version

Godišnja ulaznica
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ 14.
svibnja 2013. godine u svoju je ponudu uvela godiš-
nju ulaznicu za stanovnike Šibensko-kninske župa-
nije, koja vrijedi za neograničeni broj ulaza na sve
kopnene lokalitete u Parku. Uvođenje godišnjih
ulaznica obilježeno je prigodnim programom. Prvu
ulaznicu kupio je ravnatelj JU „NP Krka“ Tonči
Restović, koji je potom najboljim maturantima
Šibensko-kninske županije uručio po dvije godišnje
ulaznice, jednu na njihovo ime, drugu na ime osobe
ponjihovom izboru.
Cijena godišnje ulaznice iznosi 99 kn za odrasle
40 kn za djecu (od sedam do četrnaest godina) koja
će Park posjećivati u pratnji roditelja. Uvođenje go-
dišnje ulaznice omogućit će domicilnom stanov-
ništvu češći i duži boravak na svim lokalitetima u
Nacionalnomparku „Krka“.
Prijavnica za godišnju ulaznicu dostupna je na
internet stranicama JU NP „Krka“, u ispostavama
Parka uKninu, Drnišu i Skradinu i uUpravi Parka.
Ivona Cvitan
DOGAĐANJA
86 BUK
- DOGAĐANJA