Seite 83 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA -
BUK 81
Prospekt NP „Krka“
na španjolskom jeziku
Informativni višejezični prospekt Javne usta-
nove „Nacionalni park Krka“, zbog načina listanja i
savijanja popularno nazvan „harmonika“, do sada je
tiskan na jedanaest jezika (hrvatskom, engleskom,
njemačkom, talijanskom, francuskom, ruskom, slo-
venskom, poljskom, slovačkom, češkom i mađar-
skom).
Budući da Državni zavod za statistiku Republi-
ke Hrvatske bilježi povećanje broja dolazaka špa-
njolskih turista (2007. – 154 000, 2011. – 221 000), i
da statistika pokazuje njihov rast i u Nacionalnom
parku „Krka“, Javna ustanova „Nacionalni park
„Krka“ odlučila je tiskati informativni prospekt i na
španjolskom jeziku.
Prospekt uz opće informacije sadrži cjelovitu
izletničku kartu Nacionalnog parka „Krka“ i prikaze
Skradinskog buka i Roškog slapa, označene su
udaljenosti pojedinih atrakcija u Parku od okolnih
gradova i njihove GPS koordinate. Prospekt sadrži
informacije o flori i fauni i o temeljnom fenomenu,
sedri, zbog koje je rijeka Krka proglašena nacio-
nalnim parkom. Turističkim rječnikom, s brojnim
konkretnim informacijama, opisane su prirodne i
kulturne vrijednosti Skradinskog buka, Visovca,
Roškog slapa, manastira Krka, Manojlovačkog slapa
i Burnuma. Prilozi su bogato ilustrirani da bi
posjetiteljima dočarali iskonsku ljepotu rijeke Krke.
Slikovnim simbolima označene su i nedopuštene ra-
dnje u NP „Krka“ da bi se posjetitelje podsjetilo na
obvezu čuvanja prirode za buduće generacije.
Silvija Čaleta