Seite 82 - buk8

Basic HTML-Version

„Zelena čistka“
„Zelena čistka“ najveći je volonterski ekološki
projekt u Hrvatskoj, koji povezuje sve organizacije i
pojedince zainteresirane za čišću i zeleniju buduć-
nost. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ 2013.
pridružila se toj akciji u sklopu globalnog ekološkog
pokreta u povodu Svjetskog dana planeta Zemlje,
22. travnja.
Na čišćenje divljeg odlagališta otpada u Podo-
riljku, mjestu uz granicu i glavni ulaz u NP „Krka“ na
Lozovcu, u subotu, 20. travnja 2013. godine, poz-
vani su mještani okolnih naseljha s motom „Može se
puno i u jednom danu učiniti“. Nažalost, nisu se
odazvali pa su odlagalište očistili sami djelatnici
Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Nadamo se
će naša upornost u sljedećim „Zelenim čistkama“
rezultirati uključenjem mještana i volontera u tu
akciju.
Silvija Čaleta
DOGAĐANJA
80 BUK
- DOGAĐANJA
Ekoakcija novina 24 sata i VIPnet-a
Novine 24 sata i VIPnet pokrenuli su ekoakciju,
nacionalni projekt ekološkog karaktera, u kojoj su
građani nominirali ekološki ugrožene lokacije. Dva-
naest lokacija, šest primorskih i šest kontinen-
talnih, odabrali su, u suradnji s ekološkim stručnja-
cima, novinari 24sata. Kriteriji odabira bili su povr-
šina lokacije, vrsta otpada i pristupačnost terena.
Djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park
Krka“ uključili su se u akciju 4. svibnja 2013. čišće-
njem dvaju ilegalnih odlagališta, između Goriša i
Brnjice i između Drinovaca i Nos Kalika. Čišćenju su
se pridružili volonteri iz Hrvatske, djelatnici uprave
Grada Drniša i uprave Grada Šibenika. U akciji je
sakupljeno šest velikih kontejnera kućnog otpada,
bijele tehnike, namještaja, stakla i plastike.
Katia Župan