Seite 80 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
Projekt uređenja vidikovca i odmorišta u blizini
selaRupe
Na inicijativu Udruge Rupska zvona, pokrenute
su akcije u cilju poticanja revitalizacije rupskog
kraja, na kojem se dijelom pruža i Nacionalni park
“Krka”. Udruga okuplja mještane zainteresirane za
uređenje postojećih vidikovaca, staza i sl., kako bi
obogatila turističku ponudu svoga kraja. Jedan od
projekata bilo je i čišćenje prostora smještenog uz
glavnu prometnicu Dubravice – Rupe, s kojeg se pru-
ža pogled prema otoku Visovcu i selu Rupe, koji je
pogodan za uređenje vidikovca i odmorišta.
Zapušten i korovom obrastao prostor služio je kao
divlji deponij za kućni otpad i građevinski materijal.
Čišćenje prostora, u dužini od oko 500 i širini od
20 do 30 m, obavili su mještani Rupa početkom srp-
nja 2013. Tom prilikom uklonjeni su nisko raslinje i
stabla pajasena, potkresana su stabla alepskog
bora, odvezen je otpad i građevinski materijal. Može
se reći da je učinjen prvi korak čišćenja prostora, na
kojem će 2014. godine JU „NP Krka“ urediti vidi-
kovac i odmorište.
Projekt uređenja vidikovca i odmorišta u blizini
selaRupe
Na desnoj obali Visovačkog jezera, između sela
Rupe i Dubravice, na predjelu Pisak, jednom od
plićaka rijeke Krke, nalazi se omiljeno kupalište
mještana. Plažu u sklopu svojih redovitih poslova
održava JU “NP Krka”. U srijedu, 17. srpnja 2013.
čišćenju i uređenju plaže djelatnicima JU “NP Krka”
pridružili su se članovi DVD-a Dubravice i mještani
sela Rupa i Dubravica.
Anita Jurković i Katia Župan
Suradnja JU “NP Krka” i
lokalnog stanovništva
78 BUK
- DOGAĐANJA