Seite 79 - buk8

Basic HTML-Version

Djelatnici NP „Krka“ vrlo se rado odazivaju i na
pozive škola i vrtića kada obilježavaju dane vezane
za prirodu ili zaštitu okoliša. Prigodnim aktivnos-
tima s djecom i mladima na području Parka obilježa-
vaju se i važni datumi, poput Dana voda, Dana pla-
neta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaš-
tite okoliša, Noći šišmiša i sl.
Prošle školske godine najbolja suradnja je
ostvarena s dječjim vrtićima, zatim sa školama, po-
sebice onima koje se nalaze u granicama ili na
rubnim dijelovima Parka. Zahvaljujemo svima koji
su nam ukazali povjerenje i s kojima redovito sura-
đujemo i pozivamo one koji se još nisu uključili u
programda namse pridruže.
Katia Župan
DOGAĐANJA -
BUK 77