Seite 78 - buk8

Basic HTML-Version

Suradnja JU „NP Krka“ s vrtićima
i školama
Pred početak nove školske godine Javna
ustanova „Nacionalni park Krka“ poslala je dopis
ravnateljima i ravnateljicama dječjih vrtića, osnov-
nih i srednjih škola u Šibensko-kninskoj županiji
(osamdeset pet odgojno-obrazovnih ustanova) u
kojem im je ponudila ekološko-edukativni program
za novu školsku godinu.
Programse sastoji od predavanja, ekoloških ra-
dionica, terenske nastave i sportskih aktivnosti. Sve
je sadržajem i izvedbom prilagođeno različitim uz-
rastima. Teme su vezane za biološku raznolikost i
zaštitu prirode: biljne zajednice, životinje (šišmiše,
ptice, gmazove, ribe, vodozemce), vodu, sedrene
barijere, arheološke lokalitete, GPS prirodnih fe-
nomena, prihvat posjetitelja i održivo upravljanje
nacionalnimparkom.
Za vrtiće su osmišljene tri radionice: Mini čuva-
ri prirode, RRR recikliranje i Šišmiši, u kojima se dje-
ci kroz igru, na šaljiv i zanimljiv način, prikazuju
suživot čovjeka i prirode, recikliranje materijala na-
mijenjenih otpadu i život šišmiša kao važan činilac u
životuPlaneta.
Predavanja za osnovnoškolce protežu se od ra-
dionica preko terenske nastave do klasičnih preda-
vanja. Radionice za niže razrede suMini čuvari priro-
de, RRR recikliranje, Šišmiši, Mala škola arheologije
i Ekološko zbrinjavanje informatičkog otpada i nje-
gov utjecaj na okoliš. Za više razrede predviđena je
terenska nastava o Rimljanima u našim krajevima,
biljnim zajednicama u NP „Krka“ i geoinformacij-
skom sustavu, zatim radionica o vodi kroz prezen-
taciju i pokuse te predavanja o vodi, životinjskom
svijetu u NP „Krka“ i održivom upravljanju nacio-
nalnimparkom.
DOGAĐANJA
76 BUK
- DOGAĐANJA
Srednjoškolci imaju izbor između klasičnog
predavanja ili predavanja u vidu terenske nastave.
Teme su predstavljanje života Rimljana u našim
krajevima i latinskog jezika, životinjski svijet u NP
„Krka“, voda koja gradi slapove, geoinformacijski
sustav, prihvat i prijevoz posjetitelja u NP „Krka“ i
strateškoupravljanje nacionalnimparkom.
Predavanja i radionice izvode se u prirodi (na
Skradinskom buku, Roškom slapu, poučno-pješač-
koj stazi Stinice – Roški slap – Oziđana pećina), u is-
postavama NP „Krka“ u Skradinu i Drnišu, u kutku za
biotrenutak na ulazu u NP „Krka“ na Lozovcu, u ar-
heološkoj zbirci u Puljanima te u školama i vrtićima
podogovoru.