Seite 77 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA -
BUK 75
terenskih istraživanja, i Drago Marguš, jedan od
autora i glavni urednik. Na predstavljanju mono-
grafije Matija Franković je rekao: „Podzemna fauna
važna je jer govori o geološkoj i biološkoj prošlosti,
koja se proteže stotinama tisuća godina. Kroz velike
promjene koje su se događale, neke vrste našle su se
u okolišu koji je sada ugrožen jer sve što se događa u
nadzemlju reflektira se i na podzemlje. Monografija
je važna knjiga i, iako izgleda kao slikovnica, samo je
vrh ledenog brijega ispod kojeg su tisuće sati istra-
živanja podzemlja NP 'Krka', koji je dio Dinarida,
vruće točke podzemne faune na europskoj razini.
Veliki je izdavački uspjeh JU 'Nacionali park Krka',
poštovanja vrijedan pregled rada na jednom
globalno važnom znanstvenom projektu.“ Nado-
vezujući se na Frankovića Kazimir Miculinić istaknuo
je: „Podzemlje Krke prirodni je kapital, što je JU
'Nacionalni park Krka', za razliku od nekih drugih
nacionalnih parkova, shvatila pa je investirala u
njegovo istraživanje. Otkrivene su brojne znanosti
nepoznate vrste i poslane na determinaciju struč-
njacima u inozemstvu pa će za koju godinu NP 'Krka'
imati desetak novih vrsta, što je važno za prirodnu
baštinu Hrvatske, ali može biti i važan potencijal
razvoja turizma.“
Drago Marguš predstavljanje je završio sljede-
ćim riječima: „Istraživanja podzemlja Krke još traju.
Nažalost, ali mogu reći i na sreću, podaci o nađenim
životinjama već su zastarjeli jer je, u suradnji s broj-
nim inozemnim stručnjacima, determinirana većina
životinja sakupljena 2005. i 2010., a nađene su i
neke nove u istraživanjima rijetkih i za znanost
novih svojti u speleološkimobjektima NP 'Krka' pro-
vedenim2012. i 2013. godine pa nova lista podzem-
ne fane sada broji 174 svojte. Nadamo se da će knjiga
biti od koristi znanstvenicima, stručnjacima i javnim
djelatnicima čije su aktivnosti vezane za Krku i
Nacionalni park 'Krka' i, uopće, svim ljubiteljima
prirode.“
Vilijam Lakić