Seite 76 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
74 BUK
- DOGAĐANJA
parka „Krka“ po prvi put su utvrđene brojne poznate
trogloksene, stigoksene, stigobiontne i troglo-
biontne svojte, ali i neke vjerojatno nove za zna-
nost, prvenstveno iz skupina pauka, lažištipavaca,
kopnenih jednakonožnih rakova, striga i dvojeno-
ga. Kao rezultat dugodišnjeg rada, u monografiji je
opisano 65 špilja unutar granica NP i 15 izvan
granica NP, zbog važnih nalaza podzemnih živo-
tinja, i 130 podzemnih životinja, među njima tri-
desetak endema Dinarida i Hrvatske, i dva stigobi-
ontna puža,
Dalmatella sketi
Velkovrh 1970 i
Lanzaia
skradinensis
Bole 1992, nađena u izvoru kod Skra-
dinskog buka, endema NP „Krka“ (stenoendema),
nađenihdo sada samona tipskomnalazištu.
Od speleoloških objekata ističu se špilja Milja-
cka 2, najduža topografski snimljena špilja na po-
dručju Nacionalnog parka „Krka“, istražena u dužini
od 2 800 m, Sedrena špilja iza mlina, duga 124 m,
vjerojatno najduža špilja u fosilnoj (staroj) sedri u
Hrvatskoj, u kojoj se miješaju klasične špiljske i se-
drene sige pa je povoljna za proučavanje njihova
nastanka i Stara jametina najdublja poznata jama
na području Nacionalnog parka „Krka“, istražena do
dubine od85m.
Dvije špilje, Oziđana pećina i Jazinka, važne su
zbog brojnih arheoloških nalaza. U Oziđanoj pećini
pronađen je velik broj ulomaka keramičkih posuda
svih neolitičkih kultura jadranskoga prostora (im-
presso, danilske i hvarske), potom eneolitika te ra-
nog i srednjeg brončanoga doba, kremenih artefa-
kata, kamenog oruđa, kosti različitih životinja i
ljudske kosti. U špilji Jazinki pronađeni su ulomci
različitih keramičkih posuda iz kasnog brončanog i
starijeg željeznog doba, životinjske kosti, brončana
strelica, brončana fibula, naočalasti brončani pri-
vjesak, brončane igle, torkves, perlice od staklene
paste i brojne ljudske kosti.
Knjigu su predstavili Matija Franković, ravna-
telj Državnog zavoda za zaštitu prirode, Kazimir
Miculinić, jedan od autora, biospleolog i voditelj