Seite 70 - buk8

Basic HTML-Version

68 BUK
- DOGAĐANJA
DOGAĐANJA
13. seminar nadzornika zaštićenih područja u
Republici Hrvatskoj održan je 21. – 22. svibnja 2013.
u Šibeniku i Trogiru. Seminar je, u sklopu Projekta
integracije u EU Natura 2000 (NIP), organiziralo
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) u
suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode
(DZZP), Javnomustanovom„Nacionalni park Krka“ i
Svjetskimfondomza zaštituprirode (WWF).
13. seminar nadzornika RH
Na seminaru su sudjelovali ministar zaštite
prirode i okoliša Mihael Zmajlović, njegov pomoćnik
Nenad Strizrep, predstavnik međunarodne rendžer-
ske organizacije (IRF – International Ranger Fede-
ration) Roger Cole, oko stotinjak nadzornika iz za-
štićenih područja i petnaestak inspektora zaštite
prirode iz Republike Hrvatske te nadzornici iz
Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što je
seminarudalomeđunarodni karakter.
U prvom (međunarodnom) dijelu predstavljeni
su međunarodna rendžerska federacija, zaključci
kongresa u Tanzaniji i rad nadzornih službi u Crnoj
Gori, u NP „Una“ u Bosni i Hercegovini i u NP „Tri-
glav“ u Sloveniji.
U drugom dijelu govorilo se o razvoju mreže
zaštićenih područja u Hrvatskoj, novom Zakonu o
zaštiti prirode, problemima s kojima se susreću nad-
zornici u RH, izvješću o radu nadzornika u 2012. i o
upravljanju, vrijednostima i zaštiti u NP „Krka“. Na
kraju radnog dana nadzornici iz zaštićenih područja
RH međusobno su razmijenili znanja i iskustva
stečena u svojimustanovama.
Drugog dana seminara, u povodu Svjetskog
dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode,
organiziran je terenski obilazak Nacionalnog parka
„Krka“ i posjet franjevačkom samostanu na otoku
Visovcu.
Ministar Zmajlović sa suradnicima je posjetio i
ispostavu JU „NP Krka“ u Skradinu, gdje se u
prigodnoj radionici družio s djecom iz eko-etno
sekcije Osnovne škole Skradin i obišao izložbu
dječjih radova s natječaja „Ekoukras“. Ministar je
djeci uručio zahvalnicu za potporu i kontinuirano
sudjelovanje u ekološkim događanjima u orga-
nizaciji JU„NPKrka“.
Katia Župan