Seite 57 - buk8

Basic HTML-Version

Nova analitička oprema u restau-
ratorskoj radionici JU „NP Krka“
Prije pet godina, u listopadu 2008., u sklopu
Odjela za kulturnopovijesnu baštinu počela je s
radom restauratorska radionica JU „Nacionalni
park Krka“. Riječ je o dobro opremljenoj suvremenoj
radionici, koja je u stanju odgovoriti na zahtjeve
struke, s obzirom na konstantan priljev, i to u veli-
kim količinama, arheološkog materijala primarno s
arheološkog lokaliteta Burnum, ali i iz pretpovijes-
nih lokaliteta Oziđane pećine i Jazinke te srednjo-
vjekovnihutvrda uz Krku.
Radionica posjeduje destilator za proizvodnju
destilirane vode, vakuum-sušilicu za sušenje pred-
meta nakon konzervatorskih postupaka te fotograf-
sku, računalnu i drugu opremu potrebnu za doku-
mentiranje. U opremu spadaju i mikropjeskarnik s
komorom, koja zajedno s mikroskopom Olympus
omogućuje preciznamehanička čišćenja finimabra-
zivnim pijeskom, ultrazvučno dlijeto za uklanjanje
okorice s brončanih predmeta i kada za alkalno-
sulfitno odsoljavanje arheološkog željeza, izuzetno
zahtjevnog i problematičnog materijala sa stanovi-
šta očuvanja. Primjer takvoga zahtjevnog konzerva-
torsko-restauratorskog zahvata na željezu, koji je
trajao više od godinu dana, željezna jest rimska ka-
ciga, danas izloženauArheloškoj zbirci u Puljanima.
Nakon utvrđivanja povijesnog konteksta i
vizualnog proučavanja materijala slijede detaljnija
ispitivanja. Kako bi se bolje utvrdile karakteristike
materijala, u suradnji s Domom zdravlja Drniš
izrađuju se radiografske snimke X-zrakama, a kad se
za to ukaže prilika, prilikom posjeta gostujućih
stručnjaka, pojedine predmete analiziramo prije-
nosnimXRF-analizatorom.
Da bismo bili potpuno sigurni u uspješnost
konzervatorskog postupka, trebalo je provesti
jednostavnu i brzu metodu kvalitativne analize pa
smo odlučili nabaviti potenciometrijski titrator –
instrument koji automatski vrši titraciju. Procedura
se sastoji od uzimanja uzorka vode iz kade za alkalno
odsoljavnje u kojoj se ispiru željezni predmeti, koji
se potom testiraju pomoću toga uređaja. Ako su
rezultati ispod određenih vrijednosti, konzervacija
je gotova i tad se može pristupiti sušenju predmeta
u vakuum-sušilici i nanošenju zaštitnih premaza,
nakon čega je predmet spreman za izlaganje. Ako su
vrijednosti iznad određenih vrijednosti, tad se
mijenja otopina i postupak se ponavlja.
Nabava tih uređaja dio je šireg plana projekta
Burnuma, u kojem će radionica, pored temeljne
brige za predmete, imati zadatak da gostujućim
stručnjacima ponudi odgovarajuću opremu i prikla-
dan prostor (koji ćemo, nadamo, se u skoroj buduć-
nosti urediti u Centru Puljani).
Frederik Levarda