Seite 49 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE -
BUK 47
Područje obuhvata LAG „Dinara1831“
mogućnosti integriranog razvoja spomenutih po-
dručja i uključuju širok krug dionika tijekomprocesa
njihove pripreme.
Lokalne akcijske grupe su jezgre za provedbu
LEADER-ova programa, koji je u osnovi integrirani
pristup razvoja pojedinih ruralnih područja, a
ostvaruje se kroz spomenuto međusektorsko par-
tnerstvo. U okviru nacionalnih programa ruralnog
razvoja, lokalne akcijske grupe imaju značajno
mjesto, odnosno može ih se okarakterizirati mikro-
lokalnim razvojnim agencijama područja. Njima su,
po ulasku Hrvatske u EU, na raspolaganju značajna
sredstva u cilju pokretanja lokalnih zajednica i
osnaživanja ruralnoggospodarstva.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju značajnije
će se promijeniti i sustav financiranja aktivnosti i
projekata u ruralnim područjima. Nacionalni Pro-
gram ruralnog razvoja financirat će se iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a omogućit
će provedbu cijelog niza projekata potrebnih
ruralnim zajednicama. Kako Javna ustanova
„Nacionalni park Krka“ skrbi o zaštiti prirode na
dijelovima ruralnih područja spomenuti Fondmože i
za nju biti važan izvor sredstava.
Mate Bačić