Seite 48 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE
Lokalne razvojne grupe (LAG)
područja Šibensko-kninske županije
UNDP u sporazumu sa Šibensko kninskomžupa-
nijom osniva lokalne akcijske grupe (LAG) na
području županije. Dva su LAG-a, kojima teritorijal-
no pripada Nacionalni park „Krka“. Prvi osnovan je
LAG-a „Krka“ koji obuhvaća administrativna podru-
čja gradova Drniša i Skradina, dijelove grada Šibe-
nika (naselja Brnjicu, Čvrljevo, Dubravu, Goriš,
Gradinu, Konjevrate i Lozovac), i općine Bilice, Pro-
minu, Ružić i Unešić.
Drugi LAG „Dinara 1831“ je u osnivanju a obu-
hvaća šest jedinica lokalne samouprave: Grad Knin,
općine Biskupiju, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kista-
nje. Uz predstavnike lokalne samouprave ovih
gradova i općina, LAG-ovi okupljaju predstavnike
civilnog, javnog i privatnog sektora.
UNDP upravlja procesima osnivanja LAG-ova i
izradom lokalnih razvojnih strategija. Lokalne
razvojne strategije odražavaju razvojne izazove i
46 BUK
- UPRAVLJANJE
Administrativne granice gradova i općina Šibensko-kninske županije