Seite 47 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE -
BUK 45
izleta potrebno je razmisliti o mogućim negativnim
posljedicama. Ukidanje dionice domanastiramoglo
bi se shvatiti kao politički, a ne ekološki motiviran
potez, čime bi se smanjila potpora lokalnog
stanovništva parku. Stoga je, dok se ne uspostave
alternative za dovoz posjetitelja do manastira,
sigurnije razmatrati samo dokidanje dijela plovid-
benog puta uzvodno od manastira a uštedu na
vremenu iskoristiti za usporavanje plovidbe a time i
smanjenje utjecaja plovidbe do manastira. Budući
da očekivanom posjećenosti tih lokaliteta niti u
jednom trenutku ne prelazimo njihov kapacitet,
kriterijem očekivane posjećenosti izleti brodovima
uzvodno od Roškog slapa i lokacija manastir
doprinose ukupnom prihvatnom kapacitetu parka s
50posjetitelja.
Lokaliteti vojni logor Burnum, manojlovački
vidikovac i Centar Puljani mogli bi izuzetno dobro
odgovarati prvom kriteriju: doprinose edukativnim
ciljevima, a, iako za sada nisu samoodrživi, moguće
je da će jednog dana i ekonomski doprinositi zaštiti
prirodne i društvene baštine. Već sada doprinose
ponudi parka, čime privlače, za lokalnu zajednicu
važne, višednevne posjetitelje. Po drugomkriteriju,
očekivanoj posjećenosti, za sada ne doprinose ka-
pacitetu parka. Osim u posebnim prilikama (npr.
Burnumskim idama) i organiziranim posjetima, lo-
kaliteti su većinom slabo posjećeni jer su daleko od
važnih prometnih pravaca, što je vidljivo i iz broja
prodanih ulaznica. Kada se to promijeni (izgrad-
njom brze ceste, agresivnom reklamnom kampa-
njom, organizacijom prijevoza i slično), trebat će
nanovo razmotriti njihov doprinos ukupnom
prihvatnomkapacitetuparka.
Gornji dio NP „Krka“ za posjetitelje nudi velike
mogućnosti edukacije i zabave bez velikog utjecaja
na prirodu, ali uspjeh ovisi o mogućnosti da se po-
sjetitelji dovedu na lokacije. Time je i ograničen
stvarni kapacitet svih lokacija u sjevernomdijelu NP
„Krka“.
Zaključno, kapacitet NP „Krka“ je, zbog posto-
jećeg načina iskorištavanja jednak zbroju kapaci-
teta Skradinskog buka s ulazima, područja Burnum
(amfiteatrom i zbirkom), vidikovca Manojlovački
slap i manastira Krka. Kako su ta područja, osim
Skradinskog buka, slabo posjećena, za sve praktične
primjene prihvatni kapacitet Nacionalnog parka
„Krka“ jednak je kapacitetu Skradinskog buka s
ulazima umanjenom za popodnevne izlete brodom
(oko stotinu posjetitelja), odnosno trenutni kapaci-
tet iznosi 4 620 posjetitelja, a dnevni 7 450 posje-
titelja akopribrojimo i kapacitetmanastira Krka.
NP „Krka“ ima niz nepovezanih ili loše poveza-
nih lokaliteta. Budući da glavne prometnice prolaze
ispod južnog dijela NP „Krka“, sjeverni dio puno je
slabije posjećen. Izgradnjom brze ceste Šibenik –
Drniš – Knin ta bi se situacija mogla drastično pro-
mijeniti, i to je jedna od najvećih nepoznanica, koja
bi mogla znatno promijeniti ekološko-ekonomsku
računicu, a time i izračunprihvatnog kapaciteta.
Ovim projektom poboljšana je definicija prih-
vatnog kapaciteta i nađena i primijenjena formula
za njegov izračun. Time je NP „Krka“ u svibnju 2013.
postao prvi nacionalni park u Hrvatskoj, a prema
našim saznanjima i u svijetu, s izračunatim kapa-
citetomokoliša za posjetitelje.
Kao što smo već na ranom Malthusovom pro-
blemu vidjeli, kapacitet okoliša može se povećati.
Kako je veća efikasnost proizvodnje hrane povećala
kapacitet Zemlje za ljude, tako i bolje upravljanje
posjetiteljima može povećati i prihvatni kapacitet
NP „Krka“. Projektom izračuna ukazali smo na neke
od mogućnosti povećanja prihvatnog kapaciteta.
Do koje razine? To je još uvijek nepoznanica, no sma-
tramo da novorazvijenimmetodama i matematičkim
modelima možemo procijeniti teorijski maksimalni
prihvatni kapacitet parka za posjetitelje i predložiti
metode upravljanja kojima se taj kapacitet može
postići.
Tin Klanjšček, Sunčana Geček, Jasminka
Klanjšček, Tarzan Legović i Drago Marguš