Seite 44 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE
Tablica prikazuje podatke relevantne za gornja
pitanja. Odmah je vidljivo da izleti brodom odskaču:
dok Skradinski buk zadovoljava 92% posjetitelja sa
samo 13% utjecaja lokaliteta na rijeku i 32%
utjecaja na kopno, izleti brodom zajedno doprinose
skoro 85% utjecaja na rijeku a od toga koristi ima
manje od 6% posjetitelja. To ne bi bilo zabrinja-
vajuće da pod utjecajem turističkih aktivnosti nije
28,2 km toka, odnosno više od 60% ukupne dužine
rijeke koju nacionalni park štiti a da za to nema
potrebe jer bi se, da se utjecaj smanji za 85%,
prihodi smanjili za manje od 7%. Stoga smatramo
da, zbog ekološko-ekonomske računice, izleti
brodom nisu opravdani i ne ulaze u prihvatni
kapacitet. Dalje zaštita rijeke osjetno bi se povećala
(s 13% na manje od 2% utjecaja) kad bi svi posje-
titelji ulazili kroz Lozovac. Kako to logistički nije
moguće, a ekološko-ekonomska računica pokazuje
da je ulaz Skradin isplativ, treba ga zadržati u
trenutnomobliku.
Rasterećenje Skradinskog buka osnovni je raz-
log za izlete brodom prema Visovcu i Roškom slapu.
Smatramo da je smanjenje gužve zbog tih izleta
praktički zanemarivo pa taj argument ne stoji jer se
izletom ne povećava znatno niti zadovoljstvo
posjetitelja Skradinskog buka niti očuvanje prirode
na Skradinskom buku, a povećava se utjecaj posje-
titelja na vrlo velikom dijelu parka (više od 50%
čuvanog toka rijeke).
Alternativni razlozi za izlete brodom mogu
uključivati zapošljavanje lokalnog stanovništva i
prihode samostana Visovac i manastira Krka. Takvi
razlozi izuzetno su važni jer dugoročna zaštita nije
moguća bez potpore lokalnog stanovništva pa je
povezivanje njihova interesa s interesima očuvanja
prirode ne samo poželjno, već i nužno. No, sma-
tramoda postoje alternative koje treba istražiti.
Na primjer, do Visovca je moguće doći (kao što
je 2012. godine 3 000 posjetitelja i napravilo) puno
kraćim vodenim putem sa Stinica. Prednost kraćih
42 BUK
- UPRAVLJANJE