Seite 43 - buk8

Basic HTML-Version

Tablica 1. Pregled lokacija glavnih aktivnosti i lokaliteta NP „Krka“, te njihovog ekološkog utjecaja (posebno
utjecaj na rijeku i na kopno) i doprinosa prihodima. Procjena prihoda izvršena je na temelju broja prodanih
ulaznica pogrupama i deklariranih cijena ulaznica u sezoni.
Da bi lokacija doprinijela prihvatnom kapaci-
tetu parka, mora doprinositi ciljevima parka na
barem jedan od dvaju načina: očuvanjem prirodne i
kulturne baštine ili obrazovanjem javnosti. Budući
da pokretanje neke aktivnosti i otvaranje lokacije
posjetiteljima ima direktan negativan ekološki
utjecaj na taj lokalitet, doprinos mora biti jasan. Uz
to, ako postoji alternativan način da se ostvari isti
cilj s manjim ekološkim utjecajem, prvo treba isko-
ristiti alternativannačin.
Doprinos očuvanju prirode i kulturne baštine
ne mora biti financijski. Na primjer, povećanje broja
atrakcija motivira posjetitelje da planiraju dulji
ostanak na području parka. Njihov ostanak koristi
lokalnimuslužnimdjelatnostima pa dobrobit nacio-
nalnog parka postaje interes lokalnog stanov-
ništva, čija je suradnja ključ uspjeha dugoročnog
očuvanja parka. Nadalje, određena lokacija dopri-
nosi kapacitetu samo ako posjetitelji žele i mogu biti
na njoj. Kapaciteti staze na kojima nitko ne želi biti
stoga ne doprinose prihvatnom kapacitetu parka,
kao što mu ne doprinose ni lokacije za koje nitko ne
zna ili do njih ne može doći. Izračunati veliki kapa-
citet na temelju takvih lokacija i na temelju toga
dopustiti veći broj posjetitelja na drugim lokacijama
bila bi pogreška jer bi se tada premašili kapaciteti na
poželjnijim i/ili dostupnijim lokacijama. Dakle,
kada pribrajamo kapacitet neke aktivnosti ili
lokaliteta ukupnomkapacitetu, pitamo se:
UPRAVLJANJE -
BUK 41
Lokacija
Buka uz rijeku
Buka na kopnu
Posjetitelji
Prihod
duljina/
km udio površina/
km2
udio Broj/god.
udio x 1000 kn udio
Skradinski buk
/ ulazi
3,7
13% 0,78
32% 720 422 > 92% 63 962
92%
Roški slap
0,5
1,7% 0,15
6% 12 092 1,5% 1 080
1,5%
Brod / Visovac i
Roški slap
13,8
49% /
/
42 774 5,5% 4 390
6,3%
Brod / Manastir i
utvrde
10
35,6% /
/
2 754
0,3% <275
0,4%
Stinice – Oziđana
pećina
/
/
1
42% /
/
posredno
Plaža Visovac
0,2
0,7% 0,48
20% /
/
posredno
Ostalo
/
/
/
/
286
0,03% < 20
0,03%
1. Koliko aktivnost ili lokalitet doprinose ciljevimaparka i uz kakav utjecaj naprirodu?
2. Kolikuposjećenost očekujemo?