Seite 41 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE -
BUK 39
velikim brojem ljudi – njihovim prijevozom (kapaci-
tetima brodova i autobusa), kontrolom ponašanja,
kapacitetima za suočavanje s nesrećama i slično.
Za izračun fizičke komponente potrebno je
prvo identificirati a potom i kvantificirati ograni-
čavajući faktor. Za NP „Krka“ fizički kapacitet prvi
put je izračunat u studiji Kušen i dr. (2003). Drugi
pokušaj načinjen je u diplomskoj radnji Kutleša
(2011). S obzirom da se ljudi kod posjeta prirodi
tipično žele maknuti od gužvi, osim kod vrlo spe-
cifičnih lokaliziranih atrakcija, fizička komponenta
upravilunije ograničavajuća.
Fizička komponenta na ulazima i izlazima i na
izletima brodom izračunata je razmatranjem
transportnih kapaciteta, a na stazama pomoću za tu
svrhu razvijenog modela staničnih automata koji
svakog posjetitelja promatra kao zasebnu jedinku
određenog ponašanja i cilja. Fizički kapacitet (oče-
kivano) ograničava mogućnosti transporta, no po-
kazalo se da na stazama fizička komponenta nije
ograničavajuća.
Sociološka komponenta
može uključivati niz
karakteristika, te unutrašnjih i vanjskih faktora koji
mogu utjecati na prihvatni kapacitet, poput
dostupnosti kvalificirane radne snage, radnog vre-
mena, lokalnih zakona ili uznemiravanja lokalnog
stanovništva. Međutim, za izračun prihvatnog ka-
paciteta parka u njegovim postojećim odrednicama
ograničavajući faktor je zadovoljstvo posjetitelja.
Zato je prilikom izračuna sociološke komponente
prihvatnog kapaciteta, podrazumijevajući zatečene
socio-ekonomske okvire, promatrano isključivo
zadovoljstvoposjetitelja.
Razlika između očekivanog i doživljenog
smanjuje zadovoljstvo posjetitelja. Odlazak u
prirodu u pravilu podrazumijeva očekivanje mira,
samoće i tišine – što je gotovo nemoguće postići na
najatraktivnijim lokalitetima u jeku sezone. Zato je
potrebno procijeniti razinu gužve koju su
posjetitelji spremni prihvatiti – ona će, u pravilu,
biti niža od fizičkog ograničenja, pogotovo za
destinacije u prirodi. Očekivanja i misli ljudi teško je
izračunati i predvidjeti, no mogu se izmjeriti, na
primjer anketama. Mjerenjem zadovoljstva u razli-
čitim gužvama može se steći dojam o maksimalnom
prihvatljivombrojuposjetitelja.
Za izračun sociološke komponente smišljena su
i provedena mjerenja broja i protoka posjetitelja, te