Seite 40 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE
nost havarije), te utjecaje posjetitelja na ekološke
procese, poput taloženja sedre, eutrofikaciju i
mikrobiološke pokazatelje.
Otkriveno je da NP „Krka“ postojećom infra-
strukturom i planiranim promjenama (ponajviše za-
mjenom šljunka stabilnim podlogama za spreča-
vanje erozije) zaista minimizira ekološke utjecaje.
Za kopnena područja ograničavajuća potkompo-
nenta je akustični utjecaj, a na rijeci vožnja brodom.
Zato su za izračun ekološke komponente korištena
mjerila prostorne rasprostranjenosti buke i dužina
plovnih putova, uz napomenu da je u užem dijelu
kanjona plovidba štetnija negou širem.
Fizička komponenta
odnosi se na karakte-
ristike koje ograničavaju broj posjetitelja čistim
fizičkimmogućnostima njihova smještaja i kretanja
pa uključuje prostorna, infrastrukturna i logistička
ograničenja. Prostorna ograničenja nastaju zbog
ograničenog broja posjetitelja koji mogu stati na
određenu površinu staza ili prostor za odmor ili
razgledavanje; infrastrukturna ograničenja rezul-
tat su ograničenih kapaciteta infrastrukture poput
broja blagajni i sanitarnih čvorova; logistička ogra-
ničenja proizlaze iz rasta kompleksnosti upravljanja
Ekološka komponenta
odnosi se na zahtjev da
dopušteni broj posjetitelja maksimizira očuvanje
prirode, pa je kao takva ključna za uspješno
ostvarivanje ciljeva nacionalnog parka. Izračun
ekološke komponente počinje identif ikacijom
ključnih utjecaja posjetitelja na ekosustav,
nastavlja se identifikacijom kritičnog utjecaja a
završava izračunomograničenja.
Na širem području NP „Krka“ obitavaju brojne
endemične, rijetke i ugrožene biljne i životinjske
vrste, a očuvanošću se ističu i brojni stanišni tipovi,
među kojima svakako treba istaknuti sedrene
barijere. S obzirom na bioraznolikost, georaznoli-
kost i očuvanost krajobraza područje NP „Krka“
nezaobilazan je dio mozaika kako nacionalne tako i
NATURA 2000 ekološkemreže. Stoga je važno uzeti u
obzir sve poznate relevantne utjecaje na okoliš.
Razmatrani su mnogi ekološki činioci, uključu-
jući eroziju (valovima i drugim kretanjima), uništa-
vanje bilja i životinjskih staništa, akustično i vizual-
no uznemiravanje životinja na kopnu i u rijeci, sprje-
čavanje pristupa vodi, unos tvari zbog posjetitelja,
unos tvari zbog infrastrukture (premaza brodova,
motornih ulja svih prijevoznih sredstava, moguć-
38 BUK
- UPRAVLJANJE